UCHWAŁA NR 148/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Płock prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Płocku przy ulicy 3-go Maja oznaczonych nr ewidencyjnym 602/5 i 602/4 o łącznej powierzchni 3815 m2.

UCHWAŁA NR 148/X/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Płock prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Płocku przy ulicy 3-go Maja oznaczonych nr ewidencyjnym 602/5 i 602/4 o łącznej powierzchni 3815 m2.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; Dz.U.  z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006 r.Nr 17 poz. 128 ,Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327)
-Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§1.

Wyraża się  zgodę na nabycie przez Gminę Płock prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej stanowiącej działki o nr ewid.  602/5 i 602/4 o łącznej pow. 3815 m2, położonej w Płocku przy ul. 3-go Maja, których właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego PETROBUDOWA.

§2.

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka 2007 r. - Dział 700, Rozdział 70005 § 6050 – zadanie inwestycyjne Nr 47/OGN/I/G – wykupy do zasobu gminy.

§3.

Koszty aktu notarialnego pokrywa Gmina Płock.    
    
§4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E
 
Pismem z dnia 13.03.2007r. Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa"  z siedzibą w Płocku, przy ul.3-go Maja 16 złożyło gminie Płock ofertę przejęcia za zobowiązania podatkowe między innymi nieruchomosci będących przedmiotem niniejszej uchwały. Mając na względzie treść art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa, a przede wszystkim fakt, iż wartość nieruchomości jest wyższa od wysokości zobowiązania podatkowego   nie jest możliwe wypłacenie firmie kwoty z tytułu różnicy wartości przy przejęciu nieruchomości w tym trybie.
Możliwe jest natomiast nabycie nieruchomości, której wartość przekracza wartość zobowiązania. Wtedy w decyzji określić można tylko wygaśnięcie zobowiązania w tej kwocie.
Zgodnie z par.1 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 52/V/07 z dnia 30 stycznia 2007r.  w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążenia i wydzierżawiania nieruchomości do zasobu gminnego jeżeli ich wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego nie przekracza 1.000.000,00 złotych, nabywanie nieruchomości należy do kompetencji Prezydenta Miasta Płocka. Mając na względzie fakt, że wartość nieruchomości jest wyższa niż 1.000.000,00 złotych konieczne jest wyrażenie zgody w przedmiocie nabycia nieruchomości przez Radę Miasta.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 czerwca 2007, godzina 08:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 648
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji