U C H W A Ł A Nr 126/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie zmiany okresów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Płock będących w użytkowaniu wieczystym Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku.
U C H W A Ł A Nr 126/X/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2003 roku


w sprawie zmiany okresów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy
Płock będących w użytkowaniu wieczystym Młodzieżowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r Nr 46 poz. 543, Dz.U. z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Dz.U.Nr 154 poz. 1800, Dz.U. z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 200, poz.1682 i Nr 240 poz. 2058) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża zgodę na dokonanie zmian w zakresie długości okresów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Płock a będących w użytkowaniu wieczystym Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku polegających na skróceniu lub wydłużeniu okresów użytkowania wieczystego na okresy nie krótsze niż 40 lat i nie dłuższe niż 99 lat.

§ 2

Upoważnia Prezydenta Miasta Płocka do decydowania w sprawie ustalenia długości okresów użytkowania wieczystego zgodnie z § 1 dla każdej księgi wieczystej oddzielnie.

§ 3

Koszty aktów notarialnych pokryje Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 643
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji