projekty uchwał
Sesja VI - 27-02-2007

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 27 lutego 2007r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się VI Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1.Otwarcie obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku.
4.Informacja z realizacji uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie łagodzenia skutków bezrobocia w mieście Płocku.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok,
2)poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
3)zmiany uchwały Nr 962/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych,
4)odwołania z funkcji lekarza opiniującego wnioski osób ubiegających się o skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, funkcjonującego w strukturach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku,
5)zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjną Gminy Płock,
6)zmiany uchwały nr 460/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku zmienionej: uchwałą Nr 761/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku, uchwałą nr 998/LX/06 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2006 roku,
7)zmiany uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej uchwałami: uchwałą Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku, uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku oraz uchwałą nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, uchwałą nr 1016/LXII/06 z dnia 24 października 2006 roku,
8)zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku,
9)wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 108,58 m2 zlokalizowanego przy ul. Kolegialnej 13.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

6.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Odpowiedzi na interpelacje.
10.Sprawy różne.
11.Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka.

Rady Miasta Płocka
/-/Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 21 lutego 2007, godzina 10:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 668
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji