UCHWAŁA Nr 370/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 59/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Płocka w Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu.

UCHWAŁA Nr 370/XXV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 59/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Płocka w Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)  w związku z § 4 poz. 2 ust. 1 i § 6 ust. 3 Statutu Związku Miast Nadwiślańskich – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

W § 1 w poz. 2  Uchwały nr 59/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Płocka w Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu, w miejsce Eryka Smulewicza wpisać Lecha Latarskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie


W związku z  wygaśnięciem mandatu radnego Eryka Smulewicza na mocy Uchwały nr 237/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku, zachodzi konieczność dokonania przez Radę Miasta Płocka dokonania wyboru nowego delegata do Związku Miast Nadwiślańskich. 
Delegowanie reprezentantów do Związku Miast Nadwiślańskich następuje w drodze uchwały Rady Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 25 czerwca 2008, godzina 16:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 247
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji