Uchwała Nr 844/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Uchwała Nr 844/XLIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984,  Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zmiana z 2003 roku  Dz. U. Nr 80, poz. 717,  Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zmiana z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, zmiana z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2002r.,  poz. 84 zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 200, poz. 1683, zmiana z 2003 roku Dz. U. Nr 96, poz. 874; Dz. U. Nr 110, poz. 1039; Dz. U. Nr 188, poz. 1840,  Dz. U. Nr 200, poz. 1953,  Dz. U. Nr 203, poz. 1966, zmiana z 2004 roku Dz. U. Nr 92, poz. 880 i 884, Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 281,  poz. 2782, zmiana z 2005 roku Dz. U. Nr 130, poz. 1087, Dz. U. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. Nr 164, poz. 1365, Dz. U. Nr 167, poz. 1399, Dz. U. Nr 169, poz. 1419, Dz. U. Nr 175, poz. 1462, Dz. U. Nr 179, poz. 1484 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach  i opłatach lokalnych ( Monitor Polski Nr 68 z 2005 roku, poz. 956 )


RADA MIASTA PŁOCKA  uchwala co następuje:


§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:


1.  Od gruntów:

a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,68 zł. od  1m2 powierzchni,
b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł.  od 1 ha powierzchni,
c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  0,22 zł.  od  1m2 powierzchni,

2.Od budynków lub ich części:

a)mieszkalnych  –  0,46 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,43 zł. od 1 m2 powierzchni  użytkowej,
c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -  8,58  zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
d)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,71 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

e)pozostałych:

o powierzchni nie przekraczającej 12 m2,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  –  3,08 zł. od 1 m2 powierzchni  użytkowej,
o powierzchni  powyżej 12 m2,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  6,17 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. Od budowli – 2% ich wartości.

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1.budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez spółdzielnie mieszkaniowe działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.
2.nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochotniczych straży pożarnych w zakresie ich działalności statutowej.
3.Budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi   w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku .

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 616/XXXIV/04  Rady Miasta Płocka z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości  rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Uprawnienia Rady Gminy do ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wynikają z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2002r., poz. 84 zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 200, poz. 1683, zmiana z 2003 roku Dz. U. Nr 96, poz. 874; Dz. U. Nr 110, poz. 1039; Dz. U. Nr 188, poz. 1840,  Dz. U. Nr 200, poz. 1953,  Dz. U. Nr 203, poz. 1966, zmiana z 2004 roku Dz. U. Nr 92, poz. 880 i 884,  Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 281, poz. 2782, zmiana z 2005 roku Dz. U. Nr 130, poz. 1087, Dz. U. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. Nr 164, poz. 1365, Dz. U. Nr 167, poz. 1399, Dz. U. Nr 169, poz. 1419, Dz. U. Nr 175, poz. 1462, Dz. U. Nr 179, poz. 1484 ).  Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy            w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister właściwy  ds. finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej “Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy.
Na rok 2006 maksymalne stawki podatkowe ogłoszone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. i wzrosły o 2,5% w porównaniu do roku ubiegłego. W związku z powyższym proponuje  się przyjąć je w określonych przez Ministra Finansów wysokościach, dokonując zmniejszenia stawek jedynie w następujących pozycjach:

pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  0,22 zł.  od  1m2 powierzchni (stawka maksymalna wynosi 0,33 zł. od 1 m2),
budynków mieszkalnych  –  0,46 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej (stawka maksymalna wynosi 0,56 zł. od 1 m2), od budynków pozostałych o powierzchni  nie przekraczającej 12 m2 -  3,08 zł. od 1 m2 powierzchni  użytkowej (stawka maksymalna wynosi 6,17 zł. od 1 m2).

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 16 grudnia 2005, godzina 07:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 162
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji