UCHWAŁA NR 13/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 13/III/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 21 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z § 25 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2006 r. Nr 82, poz. 2708, Nr 156, poz. 6121) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Ustala się skład osobowy Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka w składzie:

1. Andrzej Burnat
2. Elżbieta Gapińska
3. Jacek Jasion
4. Tomasz Korga
5. Wioletta Kulpa
6. Stanisław Kwiatkowski
7. Andrzej Nowakowski
8. Piotr Nowicki
9. Elżbieta Podwójci - Wiechecka

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 20 grudnia 2006, godzina 09:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 559
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji