UCHWAŁA NR 139/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Agnieszki i Jacka Jabłońskich do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

UCHWAŁA NR 139/X/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Agnieszki i Jacka Jabłońskich do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku
 
Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635) oraz art. 18 ust. 2  pkt. 8 w związku z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268; z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804 oraz 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112 i z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055,  Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i z 2007r. Nr 48 poz. 327) oraz Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionego w dniu 12.06.2006r. przez Agnieszkę i Jacka Jabłońskich, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§1

Zarzut dotyczący:
- braku zgody na zajęcie działki o nr ew. 420/2 dla potrzeb ul. Swojskiej,
- przeniesienia linii tzw. strefy bezwzględnej ochrony zbocza poza zakres terenu budowlanego
odrzucić.

§2

Utrzymuje się ustalenia projektu planu dotyczące przeznaczenia działki o nr ew. 420/2 dla potrzeb ul. Swojskiej oraz ustaloną strefę bezwzględnej ochrony zbocza zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 23 sierpnia do dnia 22 września 2003r. oraz ponownie od dnia 4 maja do dnia 2 czerwca 2006r.
 W dniu 12.06.2006r. Państwo Agnieszka i Jacek Jabłońscy złożyli do Urzędu Miasta Płocka pismo określone jako zarzut do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.
W przedmiotowym piśmie nie wyrazili zgody na zajęcie działki o nr ew. 420/2 dla potrzeb ul. Swojskiej oraz wnioskowali o zwiększenie zasięgu terenu budowlanego, poprzez korektę nieprzekraczalnej linii zabudowy i przeniesienie linii tzw. strefy bezwzględnej ochrony zbocza poza zakres terenu budowlanego.
Po analizie treści w/w pismo zostało uznane jako zarzut do przedmiotowego projektu planu.
 Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy zarzut i Zarządzeniem Nr 6071/2006 z dnia 29 listopada 2006r. postanowił o jego częściowym uwzględnieniu. W projekcie planu dokonano korekty nieprzekraczalnej linii zabudowy, tym samym zwiększając zasięg terenu budowlanego oraz wskazano istniejące na działce budynki jako budynki do adaptacji.
 W pozostałej części utrzymano ustalenia projektu planu dotyczące przeznaczenia działki o nr ew. 420/2 dla potrzeb ul. Swojskiej oraz utrzymano ustaloną strefę bezwzględnej ochrony zbocza.
Ustalone w projekcie planu linie rozgraniczające ul. Swojskiej uwzględniają istniejące podziały geodezyjne dokonane w latach ubiegłych, w celu poszerzenia istniejącej ulicy Swojskiej. Przyjęte w projekcie planu parametry ulicy, w tym także na wysokości działki wnoszących zarzut wynikają  z konieczności zabezpieczenia w liniach rozgraniczających ulicy miejsca na istniejącą i projektowaną infrastrukturę techniczną, chodniki i pasy zieleni. Na całej długości ul. Swojskiej jedynie przedmiotowa działka o nr ew. 420/2 oraz sąsiednia o nr ew. 422/2, wydzielone geodezyjnie nie zostały do tej pory wykupione.
Strefa bezwzględnej ochrony zboczy została wyznaczona w obowiązującym do 31 grudnia 2003r. Miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego os. Podolszyce Północ i Południe na podstawie analizy ukształtowania i budowy geologicznej terenu. Wobec braku nowych uwarunkowań w zakresie geologii i ukształtowania terenu nie istnieją żadne przesłanki do zmiany tej strefy. Zasięg oraz ustalenia dotyczące ww. strefy były przedmiotem dwukrotnych uzgodnień z Wojewodą Mazowieckim - pismo WRR-P.III.7041/214/02 z 06.05.2003r. oraz pismo WRŚ.I.Mo/7041/64/06 z dnia 22.02.2006r.
 W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zm.). Zgodnie bowiem z art. 33 w/w ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych
w toku badania niniejszej sprawy, należy uznać, że zarzut winien być odrzucony. Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właścicieli z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują im roszczenia przewidziane w art. 36 w/w ustawy.
 Wnoszący zarzuty mają prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 00-013 Warszawa ul. Jasna 2/4,  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 czerwca 2007, godzina 08:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 666
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji