UCHWAŁA NR 425/XXVI/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na partnerstwo Gminy – Miasta Płock jako Partnera, w realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego planowanego do wdrożenia w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej

UCHWAŁA NR 425/XXVI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na partnerstwo Gminy – Miasta Płock jako Partnera, w realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” planowanego do wdrożenia w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 19 oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, Dz.U z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1228, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 i Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz.U. Nr 157, poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230, Dz.U 2011r nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281 i nr 149 poz 887, DZ.U z 2012r nr 567), art. 4 ust. 1 pkt 3 i 22 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 i Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, nr.157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 nr 106 poz 675, nr 40 poz. 230 Dz.U z 2011r nr 21 poz. 113, nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 217 poz. 1281 i 149 poz. 887), art. 5 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z 2011r nr 112 poz. 654, nr 205 poz. 1211, nr 209 poz. 1244, nr 208 poz. 1241 nr 149 poz. 887, nr 209 poz. 1244), oraz art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j: Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 i nr 157 poz. 1241) Rada Miasta uchwala, co następuje:
      § 1
1. Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na partnerstwo Gminy – Miasta Płock jako Partnera, w realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” planowanego do wdrożenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2. Stronami umowy partnerstwa będzie - Lider Projektu – Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, oraz Partnerzy – Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL, Gminą Miasto Płock oraz Powiat Sierpecki.
3. Zakres partnerstwa określa projekt umowy partnerstwa, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

                                                    § 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

                                                   § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
 
 Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 29 sierpnia 2012, godzina 08:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 630
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji