projekty uchwał
Sesja XXXV - projekty uchwał

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka

zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 28 grudnia 2004r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXV Sesja Rady Miasta Płocka.


Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 23.11.2004 r.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1. Uchwalenie budżetu miasta Płocka na 2005 rok:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz uzasadnieniem przez Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
b) odczytanie wniosków i opinii Komisji stałych wraz z opinią Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta Płocka w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz uwag i wniosków Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami.

2.Podjęcie pozostałych uchwał w sprawach:

1) przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2005 rok,
- załącznik
2) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2005 rok,
- załącznik
3) sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Płocku, Obręb Nr 9,
4) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy Nałkowskiej w Płocku,
5) zawierania porozumień międzygminnych dotyczących przejęcia przez Gminę Płock zadań publicznych w zakresie oświaty, powierzonych przez zainteresowane gminy,
6) nadania imienia Gimnazjum Nr 4 w Płocku,
7) zmiany Uchwały Nr 464/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2004,
8) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2005,
9) wyboru banku do „Bankowej Obsługi Budżetu Miasta Płocka” na okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2005 roku,
10) umorzenia pożyczki udzielonej ze środków budżetu Miasta Płocka Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku ,
11) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.”Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej Płock – III etap” - zakup 6 sztuk,
12) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego w Płocku od 2000 roku,
- uzasadnienie
- załącznik
13) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok ,
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
14) wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- uzasadnienie
- załącznik
15) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia formy organizacyjno – prawnej Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku,
16) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie,
17) zatwierdzenia zasad zbywania lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych lokalami użytkowymi stanowiącymi części składowe tych nieruchomości,
18) wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Miasta Płocka,
19) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

5.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
6.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Odpowiedzi na interpelacje.
9.Sprawy różne.
10.Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miasta Płocka.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 22 grudnia 2004, godzina 12:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 954
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 22 grudnia 2004, godzina 12:31
  • Historia aktualizacji

  • 22 grudnia 2004, godzina 12:31 Aktualizacja danych