Uchwała Nr 707/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie: zawarcia z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie realizacji zadań powiatu płockiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjną Miasta Płocka.

Uchwała Nr 707/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie: zawarcia z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie realizacji zadań powiatu płockiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjną Miasta Płocka. 
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759), art. 5 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1866, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 i Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1.Wyrazić zgodę na zawarcie z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie realizacji zadań powiatu płockiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjną Miasta Płocka.
2.Upoważnia się Mirosława Milewskiego, Prezydenta Miasta Płocka do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 


U Z A S A D N I E N I E :

Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ustanowione zostały zasady postępowania wobec kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze lub powiatowe centra pomocy rodzinie, w przypadku gdy na terenie powiatu nie ma ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. Jednocześnie w ust. 5 tego artykułu ustawodawca ograniczył możliwość przygotowania kandydatów na rodziny adopcyjne oraz prowadzenia procedur przysposobienia do wyłącznych kompetencji ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.
Powiat Płocki nie posiada ośrodka adopcyjno-opiekuńczego jako własnej jednostki organizacyjnej w celu realizacji wyżej wymienionych zadań dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców powiatu płockiego. Ze strony Powiatu Płockiego została złożona  propozycja realizacji tych zadań przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Płocku i podpisania w tym zakresie stosownego porozumienia, które będzie uwzględniało udział finansowy Powiatu Płockiego w kosztach funkcjonowania Ośrodka. Decyzja ta wynika również z pozytywnej oceny dotychczasowej współpracy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, natomiast do wyłącznej właściwości rady powiaty (rady miasta - w przypadku miasta na prawach powiatu) należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, stąd też przedstawiamy niniejszy projekt uchwały.     

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 12:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 471
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji