UCHWAŁA Nr 206/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23 października 2007 roku
w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Granicznej w Płocku.

UCHWAŁA Nr 206/XIV/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 października 2007 roku

w sprawie: wydzierżawienia gruntu  stanowiącego  własność Gminy Płock przy ulicy Granicznej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz.128)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 z 2005r., Nr 130, poz. 1087 Nr 169, poz.1420, Nr175,  poz.1459) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;
                                      
§1
                                
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej gruntu o łącznej   pow. 35755 m2  (pow. użytkowa 33641 m 2) zlokalizowanego jako działki: nr 45 o pow.7718 m2, nr 46 o pow.10754 m2, nr 47 o pow. 8425 m2, nr 48 o pow. 8858 m2 przy                         ul. Granicznej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy na okres od 01.11.2007r. do 30.10.2009r.          

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz  Korga


U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

Z wnioskiem o  dzierżawę  gruntu  o pow. 35755 m 2  stanowiącego  działki nr 45,   nr 46, nr 47 i nr 48 zlokalizowanego przy ul. Granicznej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy  wystąpił dotychczasowy dzierżawca.
Powierzchnia użytkowa wynosi 33641 m 2  , natomiast 2114 m2  stanowią rowy melioracyjne.
Poprzednie umowy dzierżawy  obejmowały okresy: od 01.05.1997r. do 30.09.1999r., od 01.03.2000r. do 31.12.2000r.,01.03.2001 do 31.08.2001r. i od 01.09.2001r. do 31.08.2004r., od 01.11.2004r. do 31.10.2007r. oraz bezumowne w okresie od 01.09.2004r. do 31.10.2004r. to jest łącznie 120 m-cy.
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości gminy Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek o wydzierżawienie na okres 2 lat.
Zawarcie umowy dzierżawy może nastąpić po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 26 października 2007, godzina 08:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 303
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji