U C H W A Ł A Nr 37/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie powołania Sekretarza Miasta Płocka.
U C H W A Ł A Nr 37/V/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2002 rokuw sprawie powołania Sekretarza Miasta Płocka.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) i § 34 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 1054/LI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 107 poz. 2319) – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Na Sekretarza Miasta Płocka powołuje się Panią KRYSTYNĘ KOWALEWSKĄ.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 068
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji