Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 893/LIII/06
Program „Organizacja Prac Społecznie Użytecznych”

 

Program
„Organizacja Prac Społecznie Użytecznych”

 

Płock, luty 2006r.

 

I. Nazwa programu

„Organizacja Prac Społecznie Użytecznych”

II. Definicja prac społecznie użytecznych

Zgodnie z art. 2  ust. 1 pkt  23a  ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Prace społecznie użyteczne – to prace wykonywane przez bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną  lub na rzecz społeczności lokalnej.

III. Charakterystyka programu

Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.
Plan określa w szczególności:
1) rodzaje prac społecznie użytecznych;
2) liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych;
3)liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zwanych dalej "bezrobotnymi bez prawa do zasiłku", którzy mogą być skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych.
Kierownik ośrodka pomocy społecznej sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, i przesyła ją do Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. Lista powinna zawierać nazwiska i imiona, miejsca zamieszkania lub pobytu oraz numery ewidencyjne PESEL bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
Podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, przyjmuje skierowanego przez starostę bezrobotnego bez prawa do zasiłku w celu wykonywania prac społecznie użytecznych, oraz poucza go o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku i dyscypliny.

Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek bezrobotnego bez prawa do zasiłku, stan jego zdrowia oraz, w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje.

Podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, zapoznaje bezrobotnego bez prawa do zasiłku z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Starosta przekazuje właściwemu kierownikowi ośrodka pomocy społecznej w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni wykaz bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy zostali skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych lub odmówili przyjęcia propozycji ich wykonywania.
Podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, niezwłocznie zawiadamia Starostę, Urząd Miasta Płocka i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadku, gdy bezrobotny bez prawa do zasiłku:
1) nie zgłosi się do wykonywania prac społecznie użytecznych;
2) nie podejmie przydzielonej mu pracy społecznie użytecznej;
3) opuści miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych;
4)naruszy porządek i dyscyplinę w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej.

Osobą odpowiedzialną za zlecenia wykonywanej pracy przez osoby bezrobotne jak również za efektywność i wyniki wykonywanej pracy są Dyrektorzy  podmiotów w którym są organizowane prace społecznie użyteczne.
Na wniosek gminy starosta częściowo refunduje ze środków Funduszu Pracy, kwotę wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku w poprzednim miesiącu świadczeń.

IV. Zasięg terytorialny

Miasto Płock

V. Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane przez gminę w :

1. jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, tj. ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo wychowawczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, w powiatowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych jednostkach utworzonych przez gminę na podstawie art. 111 ustawy o pomocy społecznej w celu realizacji zadań pomocy społecznej.
2. organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej,
organizacjach pozarządowych realizujących zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych,
3. instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej nie działających w celach maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej tj. urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych utworzonych przez gminę nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli są one jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi, np. szkołach, domach kultury, bibliotekach, żłobkach i przedszkolach.

VI. Źródła finansowania:

Budżet Miasta Płocka na 2006r.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 23 lutego 2006, godzina 09:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 586
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji