UCHWAŁA NR 334/XX/2012 z dnia 28 lutego 2012
w sprawie zmian w składzie osobowym doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 334/XX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka.

Na podstawie  art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) w związku z § 26 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 91, poz. 3271 z późn. zm.) i uchwały Nr 24/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
W § 1 uchwały Nr 24/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka rozszerzyć skład osobowy doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka poprzez dopisanie radnego Dariusza Skubiszewskiego.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


         Przewodniczący
               Rady Miasta Płocka

         
                Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 01 marca 2012, godzina 15:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 322
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji