U C H W A Ł A Nr 58/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/IV/02 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2003.
U C H W A Ł A Nr 58/VI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2003 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/IV/02 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na
rok 2003.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w związku z art. 10 , ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 roku zmiana Dz. U. Nr 200, poz. 1683) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 22/IV/02 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w tabeli w pkt 2:
1) w lit. a) tiret trzecie skreśla się wyrazy o brzmieniu : „a mniejszej niż 18 ton”,
2) w lit. b) tiret piąte skreśla się wyrazy o brzmieniu: „ i równej 25 ton”,
3) w lit. c) tiret czwarte skreśla się wyrazy o brzmieniu :” i równej 31 ton”.
2. w § 1 w tabeli w pkt 3:
1) w lit. a) tiret czwarte skreśla się wyrazy o brzmieniu : „a mniejszej niż 18 ton”,
2) w lit. b) tiret piąte skreśla się wyrazy o brzmieniu : „i równej 25 ton”,
3) w lit. c) tiret czwarte skreśla się wyrazy o brzmieniu : ”i równej 31 ton”.
3. w § 1 w tabeli w pkt 5 lit a) tiret czwarte skreśla się wyrazy o brzmieniu: ”i równej 36 ton”,
4. w § 1 w tabeli w pkt 6 lit. a) tiret czwarte po wyrazach „niż 31” dopisuje się wyraz „ton” i skreśla się wyrazy: „ do 36 ton włącznie”.§ 2.

Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do podatku należnego za 2003 rok.
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 261
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji