UCHWAŁA NR 312/XX/2012 z dnia 28 lutego 2012
w sprawie uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2012 – 2015.

UCHWAŁA NR 312/XX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2012 – 2015.

Na podstawie art. 160 § 1 i art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 34, poz. 304, Nr 273, poz. 2703 i 2702, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 169, poz. 1413, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417 i 1410, Nr 131, poz. 1102, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 138, poz. 976, Nr 136, poz. 959, Nr 230, poz. 1698, Nr 64, poz. 433, z 2008 r. Nr 41, poz. 251, Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 26, poz. 157, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1777, Nr 178, poz. 1375, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 205, poz. 1364, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Na ławników do Sądu Okręgowego w Płocku w wyborach uzupełniających na kadencję    2012 – 2015 wybrano następujące osoby:
Chylińska Urszula
Falkiewicz Katarzyna
Grochulska Krystyna
Jąderek Danuta
Kłosińska Monika Beata
Kolczyńska Małgorzata
Krysiak Elżbieta
Lange Agnieszka
Lewińska Katarzyna Magda
Łukaszewicz Gabriela Genowefa
Mokrzanowski Roman
Mroczek Barbara
Nowakowska Zofia
Orłowska Alina
Ryba Danuta
Skotnicka – Tracka Elżbieta Maria
Wachol Paweł
Wilicka Magdalena
Wojtczak Agnieszka
Zawadzka Katarzyna.
§ 2
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         Przewodniczący
                        Rady Miasta Płocka


                 Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (czwartek, 01 marca 2012, godzina 15:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 337
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji