UCHWAŁA NR 414/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

UCHWAŁA NR 414/XXIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2008 roku
  

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730).

RADA MIASTA PŁOCKA  uchwala co następuje:

§  1

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 zł. od  1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł. od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  0,23 zł.  od  1m2 powierzchni,

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych  –  0,49 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,81 zł. od 1 m2 powierzchni  użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -  9,24  zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,01 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych:

- o powierzchni nie przekraczającej 12 m2,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  –  3,32 zł. od 1 m2 powierzchni  użytkowej,
- o powierzchni  powyżej 12 m2,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  6,64 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. Od budowli – 2% ich wartości.

 

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez spółdzielnie mieszkaniowe działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.
2. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochotniczych straży pożarnych w zakresie ich działalności statutowej,
3. budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia szpitala, za wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej,
4. budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
5. budynki i grunty zajęte na parkingi wielopoziomowe ogólnodostępne o charakterze wolnostojącym,
6. powierzchnię użytkową budynków lub ich części związanych z funkcjonowaniem boisk i stadionów sportowych, powierzchnię gruntów pod boiskami i stadionami sportowymi, budowle lub ich części związane bezpośrednio z funkcjonowaniem boisk i stadionów sportowych, z wyjątkiem części tych budynków, gruntów i budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3

Zwolnienie od podatku od nieruchomości o którym mowa w § 2 pkt. 6 udzielane na podstawie niniejszej uchwały, na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą, stanowi pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. L 379/5 z 28.12.2006 r.)

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Płocka.


§  5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.


§  6

Traci moc Uchwała Nr 220/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga  


UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Uprawnienia Rady Gminy do ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wynikają z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych dwóch kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister właściwy ds. finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej “Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych na każdy  rok podatkowy.
Na rok 2009 maksymalne stawki podatkowe wzrosły przeciętnie o 4,2 % w porównaniu do roku ubiegłego. W związku z powyższym proponuje się przyjąć je w określonych przez Ministra Finansów wysokościach, dokonując zmniejszenia stawek jedynie w następujących pozycjach:

- pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  0,23 zł.  od  1m2 powierzchni (stawka maksymalna wynosi 0,37 zł. od 1 m2),
- budynków mieszkalnych  –  0,49 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej (stawka maksymalna wynosi 0,62 zł. od 1 m2),
- od budynków pozostałych o powierzchni  nie przekraczającej 12 m2 -  3,32 zł. od 1 m2 powierzchni  użytkowej (stawka maksymalna wynosi 6,64 zł. od 1 m2).


Mając na uwadze zadania gminy w zakresie wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu, w tym obowiązek tworzenia odpowiednich warunków ekonomicznych i organizacyjnych, zasadnym jest wprowadzenie zwolnienia z podatku od nieruchomości wynikające z § 2 pkt. 6 budynków, gruntów i budowli związanych z funkcjonowaniem  boisk i stadionów sportowych udostępnionych do użytku powszechnego.
Aby udzielenie takiego zwolnienia – pomocy było dopuszczalne, a zarazem nie wymagało notyfikacji Komisji Europejskiej musi mieć charakter pomocy de minimis tj. nie przekraczającej dla danego przedsiębiorcy kwoty stanowiącej równowartość 200 tyś Euro.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 26 listopada 2008, godzina 14:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 582
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji