Uchwała Nr 932/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Bartłomieja w Płocku.

Uchwała Nr 932/LV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2006 roku

w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Bartłomieja w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 16 poz. 128) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2003 r. Nr 48 poz. 1306, z 2004 r.  Nr 107 poz. 2319, Nr 261 poz. 7118, Nr 303 poz. 8572, z 2005 r. Nr 206 poz. 6752, z 2006 Nr 25 poz. 846) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Przyznaje się medal „Zasłużony dla Płocka” Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Bartłomieja w Płocku z okazji jubileuszu 650-lecia konsekracji.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Jubileusz 650-lecia konsekracji Kościoła pw. św. Bartłomieja w Płocku jest wydarzeniem nie tylko parafialnym. Jego bogata historia nieprzerwanie splatała się z historią miasta, a doświadczenia dziejowe sprawiły, że bliskie sąsiedztwo Fary z Ratuszem, odgrywały w życiu codziennym miasta rolę pierwszoplanową. Płocka Fara jest najstarszym kościołem parafialnym w mieście. Wzniesiony przez mieszczan w XIV wieku kościół nieprzerwanie związany jest z historią miasta i Mazowsza. Do 1929 roku był również jedynym kościołem parafialnym w Płocku. To z jego historią spłatały się losy setek tysięcy Płocczan szukających w nim wsparcia duchowego i schronienia podczas klęsk żywiołowych, wojen i najazdów wroga. Tam dojrzewały w świętości Siostra Faustyna Kowalska ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia i błogosławiona Matka Józefa Hałacińska – założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasjonatek.
Czasy świetności płockiej Fary wciąż trwają. Nadanie Parafii św. Bartłomieja medalu „Zasłużony dla Płocka” będzie tylko potwierdzeniem współistnienia tej najstarszej płockiej parafii z dziejami Płocka i losami jego mieszkańców.
Wniosek o nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Kapituły w dniu 6 kwietnia 2006 roku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 28 kwietnia 2006, godzina 08:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 036
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji