Załącznik do Uchwały Nr 703/XLII/2013
POROZUMIENIE

       Załącznik do Uchwały Nr 703/XLII/2013
       Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 r.

                 POROZUMIENIE……………………………….

zawarte w dniu …………….2013 roku

w sprawie: przystąpienia do partnerstwa i współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka powołanego na potrzeby  Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT) (dalej: ”Porozumienie”).

pomiędzy

Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1, reprezentowaną przez:
1. Pana Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka – Lider regionu


a

1. Gminą Stara Biała z siedzibą…………………..., - Partner, reprezentowaną przez:
..............................................................................,

2. Gminą Słupno z siedzibą……………………………, - Partner, reprezentowaną przez:
..............................................................................,

3. Gminą Radzanowo z siedzibą……………………, - Partner, reprezentowaną przez:
..............................................................................,

4. Miastem i Gminą Gąbin z siedzibą…………………………, - Partner, reprezentowaną przez:
..............................................................................,

5. Gminą Nowy Duninów z siedzibą…………..., - Partner, reprezentowaną przez:
..............................................................................,

6. Miastem i Gminą Wyszogród z siedzibą…….., - Partner, reprezentowaną przez:
..............................................................................,

7. Gminą Łąck z siedzibą…………..................., - Partner, reprezentowaną przez:
..............................................................................,

zwanymi w dalszej części Porozumienia „Partnerami”

o następującej treści:

§ 1

Podstawą prawną i faktyczną Porozumienia jest:

1. Uchwała Nr…………Rady Miasta Płocka z dnia ……. w sprawie ..........…….
2. Uchwała Nr ……….Rady Gminy w ……….. z dnia ………. roku w sprawie …………
3. Uchwała Nr ………. Rady Gminy w ………… z dnia …….. roku w sprawie ……………
.
.

§ 2

Dla potrzeb niniejszego Porozumienia Strony wprowadzają następujące definicje:
1. Regionalny Instrument Terytorialny RIT w Obszarze Funkcjonalnym m. Płock – mechanizm wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, nowego podejścia do programowania środków unijnych, opartego na koncentracji na najważniejszych wyzwaniach i potrzebach zidentyfikowanych w konkretnym obszarze terytorialnym szczególnie w zakresie funkcjonalnym. 
2. Obszar Funkcjonalny m. Płocka- obszar stanowiący układ przestrzenno-funkcjonalny utworzony przez gminy będące Partnerami Porozumienia, charakteryzujący się wspólnymi uwarunkowaniami i kierunkami rozwoju;
3. RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
§ 3

1. Przedmiotem Porozumienia jest nawiązanie partnerstwa tworzącego Obszar Funkcjonalny m. Płocka oraz ustalenie warunków współdziałania Partnerów w zakresie programowania, wdrażania, finansowania, ewaluacji, uzgadniania wspólnych inwestycji, bieżącej obsługi i rozliczeń w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego, dla wykorzystania możliwości, jakie stworzyła Komisja Europejska w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w celu wspomagania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz zwiększenia zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE, i efektywnego wykorzystania środków unijnych przez obszary funkcjonalne w ramach Regionalnych Instrumentów Terytorialnych.

2. Celem nawiązanego partnerstwa, jest zidentyfikowanie najistotniejszych problemów i potrzeb Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka w zakresie głównych obszarów wsparcia RPO WM 2014-2020, tj: rozwój przedsiębiorczości, systemu transportowego, ochrona środowiska, B+R, rozwój rynku pracy i integracji społecznej oraz ich rozwiązywanie poprzez realizację inwestycji zgłaszanych przez poszczególnych partnerów w ramach wspólnie opracowanego Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.
§ 4

1. Porozumienie swoim działaniem obejmuje Obszar Funkcjonalny m. Płocka.
2. Przedmiotowy obszar działania może ulec zmianie, jeżeli wszystkie Strony Porozumienia wyrażą na to zgodę i nie będzie to stało w sprzeczności z innymi dokumentami związanymi z RPO WM i RIT.
3. Porozumienie zostaje zawarte na czas wdrożenia i rozliczenia Regionalnego Instrumentu Terytorialnego w Obszarze Funkcjonalnym m. Płocka, zgodnie z dokumentami programowymi dla perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

§ 5

1. Liderem Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka jest Gmina Miasto Płock, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Płocka.
2. Do zadań Lidera należy:
a) przygotowanie na podstawie zasad wyboru projektów, wskazanych w RIT dla Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka, propozycji szczegółowych kryteriów wyboru projektów (realizowanych w formule RIT) i uzgodnienie ich z MBPR,
b) wybór projektów, w tym opracowanie listy rankingowej projektów,
c) bieżąca współpraca z ekspertami MBPR w zakresie opracowywanego Planu działań RIT,
d) opracowanie przy współpracy z pozostałymi Partnerami Planu działań RIT w Obszarze Funkcjonalnym m. Płocka oraz jego zmian,
e) przedkładanie Planu działań RIT do pozytywnego zaopiniowania ekspertom Mazowieckiego Biura Planowania Rozwoju lub innych wskazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014-2020,
f) uzyskanie akceptacji Planu działań RIT przez Zarząd Województwa Mazowieckiego,
g) przygotowanie sprawozdań, opracowań, raportów z wdrażania RIT dla Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka,
h) opracowywanie innych dokumentów wymaganych przez instytucje nadzorujące wdrażanie RIT,
i) nadzór nad realizacją projektów przez partnerów w zakresie prawidłowości i zgodności projektów z Planem działań RIT,
j) reprezentowanie partnerów oraz koordynacja prac związanych z realizacją poszczególnych projektów realizowanych w ramach RIT,
k) bieżący monitoring wprowadzanych zmian w zasadach rozliczania inwestycji współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz dostosowywanie postanowień Porozumienia do niniejszych zmian.

3. Lider realizuje swoje zadania za pośrednictwem Zespołu ds. programowania rozwoju subregionu płockiego zgodnie z założeniami perspektywy finansowej 2014-2020, powołanego Zarządzeniem nr 3764/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07.11.2013 roku.

§ 6


1. Partnerzy Porozumienia zobowiązują się do:
a) ścisłej współpracy w zakresie programowania, wdrażania, finansowania, ewaluacji, uzgadniania wspólnych inwestycji, bieżącej obsługi i rozliczeń w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego dla obszaru funkcjonalnym m. Płocka;
b) aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach, mających na celu realizację Planu Działań RIT dla Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka;
c) wspierania działań zdefiniowanych w RIT dla Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka;
d) udzielania na wniosek Lidera i Instytucji nadzorujących wdrażanie RIT informacji i wyjaśnień do projektów realizowanych w ramach RIT dla obszaru funkcjonalnego m. Płocka, w terminie i formie umożliwiającej Liderowi wywiązanie się z jego obowiązków informacyjnych względem instytucji nadzorujących;
e) poddania się kontroli lub audytowi w zakresie prawidłowości realizacji zadań w ramach RIT wykonywanej przez uprawnione podmioty;
f) opracowywania wszelkich informacji, sprawozdań, raportów z realizacji własnych projektów oraz innych dokumentów dotyczących realizacji RIT, w zakresie działań podejmowanych przez poszczególnych Partnerów;
g) do przestrzegania przepisów, zasad zawartych w dokumentach programowych RPO WM podczas realizowania projektów w ramach RIT dla Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka.

2. Partnerzy Porozumienia zapewniają wkład finansowy na realizację własnych projektów lub wspólnych projektów na zasadach rozliczania projektów, które określone zostaną po zatwierdzeniu RIT.

3. Po zatwierdzenia RIT i wyboru projektów do realizacji, zawarte zostaną szczegółowe umowy realizacyjne określające mechanizmy finansowania, rozliczania, sprawozdawczości, itp. pomiędzy Partnerami.
 
§ 7

Ze względu na nowatorski charakter opracowywanego mechanizmu wsparcia w postaci RIT dla Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka oraz brak procedur dotyczących zasad aplikowania po środki funduszy pomocowych oraz rozliczania projektów realizowanych w ramach obszaru funkcjonalnego, zasady aplikowania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RIT opisanie w niniejszym Porozumieniu mogą ulec zmianie.


§ 8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe dla jego przedmiotu.

2. Zmiany Porozumienia dla swojej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez wszystkich Partnerów.

3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


5. Porozumienie sporządzono w ……………jednobrzmiących egzemplarzach, po ………….dla każdego z Partnerów.


Prezydent Miasta Płocka: Andrzej Nowakowski

Wójt Gminy……..
…………………………


Wójt Gminy ………….:

……………………………….

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (czwartek, 02 stycznia 2014, godzina 13:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 580
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji