UCHWAŁA NR 548/XXXII/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 13 uwag do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka

UCHWAŁA NR 548/XXXII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2013 roku

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 13 uwag do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka
 
Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 647 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2012 roku poz. 951 i poz. 1445; z 2013 roku poz. 21) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz. 567) w związku z Uchwałą nr 111/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia 13 uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, wyłożonego do publicznego wglądu od dnia 10 września 2012 roku do dnia 22 października 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Płocka do wprowadzenia zmian w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka wynikających z uwzględnienia przez Radę Miasta Płocka uwag wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           Przewodniczący
         Rady Miasta Płocka


         Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 27 lutego 2013, godzina 10:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 369
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji