UCHWAŁA Nr 256/XVII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2007 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 119/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu.

UCHWAŁA Nr 256/XVII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 11 grudnia 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 119/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327), § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138, z 2003 r. Nr 33, poz. 280) w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz. 1462) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

W uchwale Nr 119/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu (zmienionej uchwałą Nr 638/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³  - 0,5214 zł,
 2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - 0,8358 zł”.
    
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdów w podróży służbowej. Szczegółowe zasady ustalania sposobu zwrotu tych kosztów określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138, z 2003 r. Nr 33, poz. 280). W § 5 tegoż rozporządzenia określono, że na wniosek radnego przewodniczący rady gminy może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy. W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych przez radę gminy na podstawie przepisów dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Takim przepisem jest rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1462).
Podane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 25 marca 2002 roku zmienione rozporządzeniem z dnia 19 października 2004 roku, stawki za 1 kilometr zostały wprowadzone w życie uchwałą Nr 119/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku, a następnie zmienione uchwałą Nr 638/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku i były ustalone w następującej wysokości:
1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³  - 0,4894 zł,
2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - 0,7846 zł.
Stąd też mając na względzie możliwość dostosowania zasad zwrotu kosztów przejazdów obowiązujących radnych Rady Miasta Płocka do ogólnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 roku przygotowany został niniejszy projekt uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 14 grudnia 2007, godzina 09:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 563
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji