Uchwała Nr 467/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 303/XV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostki budżetowej - Miejski Zarząd Dróg w Płocku zmienionej Uchwałą Nr 947/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku.

Uchwała Nr 467/XXIII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2004 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr 303/XV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostki budżetowej - Miejski Zarząd Dróg w Płocku zmienionej Uchwałą Nr 947/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku.
            

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113,  poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Dz. U Nr 80, poz. 717; Dz. U. Nr 162, poz. 1568); art. 21 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z  2003 roku Nr 15,  poz.148; Dz. U. Nr 45, poz. 391; Dz. U. Nr 65, poz. 594; Dz. U. Nr 96, poz. 874;  Dz. U. Nr 166, poz. 1611;  Dz. U. Nr 189, poz. 1851; z 2004 roku Dz. U.
Nr 19, poz.177); art. 40a Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity z 2000 roku Dz. U. Nr 71, poz. 838; z 2001 roku Dz. U. Nr 125, poz. 1371; z 2002 roku Dz. U. Nr 41, poz. 365; Dz. U. Nr 62, poz. 554; Dz. U. Nr 74, poz. 676; Dz. U. Nr 89, poz. 804; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 216, poz. 1826; z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 721
i poz. 717; Dz. U. Nr 200, poz. 1953; Dz, U. Nr 217, poz. 2124) oraz Uchwały Nr 303/XV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostki budżetowej – Miejski Zarząd Dróg zmienionej Uchwałą Nr 947/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku,
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1.


W Uchwale Nr 303/XV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostki budżetowej - Miejski Zarząd Dróg w Płocku zmienionej Uchwałą Nr 947/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
"Przychodami środka specjalnego są:
wpływy z opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,
wpływy z opłat za przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych,
wpływy z opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych lub opłat za przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych,
wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w związku z wykonywanymi w nim robotami drogowymi,
wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczaniem w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczaniem w nim obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na tymczasowe punkty handlowe oraz koperty,
wpływy z opłat karnych za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym lub niezgodnie z  warunkami podanymi w zezwoleniu,
wpływy z opłat karnych za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi lub
o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,
wpływy z opłat karnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi",
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
"Wydatkami środka specjalnego są koszty budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg publicznych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, a także koszty utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich."

§ 2.


Pozostałe zapisy w ww. Uchwale nie ulegają zmianie.

 

§ 3.


Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do ustalenia jednolitego tekstu uchwały uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.
§ 4.
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki


 

UZASADNIENIE


Zasady gospodarki finansowej prowadzonej przez Miejski Zarząd Dróg w formie środka specjalnego określone przez Radę Miasta Płocka w Uchwale Nr 303/XV/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostki budżetowej - Miejski Zarząd Dróg w Płocku zmienionej Uchwałą Nr 947/XLVI/01 z dnia 27 listopada 2001 roku wynikają z przepisów Ustawy
o drogach publicznych.
Znowelizowana Ustawa o drogach publicznych obowiązująca od dnia 8 grudnia 2003 roku  rozszerza zarówno katalog wpływów, jakie mogą być gromadzone na wyodrębnionym rachunku środka specjalnego; jak również katalog wydatków, które można finansować z ww. dochodów.
W związku z powyższym zaproponowano zmiany w uchwale powołującej środek specjalny Miejskiego Zarządu Dróg dostosowujące jej postanowienia do przepisów szczególnych ww. Ustawy. Dochody środka specjalnego Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku określone zostały z następujących tytułów:
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, opłat za przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych, opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych lub opłat za przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych,
wydawanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w związku z wykonywanymi w nim robotami drogowymi,  wydawanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczaniem w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wydawanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczaniem w nim obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, wydawanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na tymczasowe punkty handlowe oraz koperty, opłat karnych za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym lub niezgodnie z  warunkami podanymi w zezwoleniu; opłat karnych za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi lub
o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi; opłat karnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi.
Zgromadzone na rachunku środka specjalnego wpływy mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów: budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 01 kwietnia 2004, godzina 12:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 463
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji