UCHWAŁA NR 581/XXXIV/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z udzieleniem 99% bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oznaczonej jako dz. nr 262/3 o pow. 653 m2 położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek.

UCHWAŁA NR 581/XXXIV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z udzieleniem 99% bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oznaczonej jako dz. nr 262/3 o pow. 653 m2 położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241), art. 37 ust. 2 pkt. 2 i art. 68 pkt 1 ust. 5 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 t.j. z późn. Zm.) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 262/3 i powierzchni 653 m2 położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek, zgodnie z ewidencją gruntów stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock na rzecz Województwa Mazowieckiego - właściciela  nieruchomości sąsiedniej zabudowanej budynkiem Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku z udzieleniem 99% bonifikaty od ceny przedmiotowej działki ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                Przewodniczący
           Rady Miasta Płocka


              Artur Jaroszewski


          

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (poniedziałek, 06 maja 2013, godzina 12:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 211
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji