UCHWAŁA NR 994/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 994/LVIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Płocka.

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104) Rada Miasta Płocka uchwala,
co następuje:

§1

Ustala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Źródło finansowania: dział 854, rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§4

Traci moc Uchwała Nr 671/XXXVIII/05  z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Płocka

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2006r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 671/XXXVIII/05 w dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Płocka zgodnie z art. 90f znowelizowanej ustawy z dnia
16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Powyższa ustawa wprowadziła nowe uregulowania w zakresie udzielania pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90n ustawy o systemie oświaty odbywa się na podstawie decyzji administracyjnych Prezydenta Miasta Płocka, co oznacza, że należy stosować procedury administracyjne przedstawione
w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W trakcie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zauważono konieczność wprowadzenia kilku zmian w zapisach ww. regulaminu w celu usprawnienia jego funkcjonowania.

Nowy Regulamin, stanowiący załącznik do uchwały, wprowadza kilka istotnych zmian:

1. Likwiduje Miejską Komisję ds. Stypendiów Socjalnych - uznano, że MKSS spełniła swoją rolę ustalając podstawowe parametry i zasady weryfikacji wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które będą stosowane w kontynuacji programu stypendialnego, tym bardziej, że każdą ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy materialnej podejmuje Prezydent Miasta Płocka,

2. Wprowadza definicję „zdarzenia losowego”, aby ułatwić przyznanie pomocy uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, w ramach udzielania zasiłku szkolnego,

3. Uszczegóławia formy udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym poprzez wyszczególnienie pozycji podlegających refundacji,

4. Wyszczególnia przypadki, które stanowić będą podstawę wstrzymania lub cofnięcia przyznania stypendium szkolnego przez Prezydenta Miasta Płocka,

5. Usuwa przepisy przejściowe, które obowiązywały jedynie w momencie wejścia ustawy
w życie.

W związku z koniecznością zamieszczenia powyższych zmian niezbędne jest podjęcie nowej  uchwały i uchwalenia nowego regulaminu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 01 września 2006, godzina 10:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 274
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji