UCHWAŁA NR 493/XXIX/2012 z dnia 27 listopada 2012
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

UCHWAŁA NR 493/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
                            z dnia 27 listopada 2012 roku    

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ( Dz.U z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1228, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 i Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz.U. Nr 157, poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230, Dz.U 2011r nr 117 poz. 679, nr 134 poz.777, nr 21 poz.113, nr 217 poz.1281, nr.149 poz.887 ), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 i Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, nr.157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 nr 106 poz 675, nr 40 poz. 230, Dz.U z 2011r nr 21 poz.113, nr 217 poz.1281, nr.149 poz.887 ), oraz art. 19b, 19c, 19d, 19e, 19f, 19g oraz 19h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, Dz.U 2011r nr 149 poz. 887, nr 209 poz. 1244) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

                                        § 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                                               Przewodniczący
                                                              Rady Miasta Płocka

                                                              Artur Jaroszewski

 


Załącznik nr 1
do Uchwały nr 493/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 roku

 

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 1
Ilekroć w dokumencie jest mowa o:
1. ustawie – rozumie się przez to ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. t.j. 2010 nr 234 poz. 1535 z późn. zm.),
2. inicjatywie – rozumie się przez to  inicjatywę lokalną jako formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy,
3. Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Płocka,
4. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta Płocka,
5. Pełnomocniku – rozumie się przez to Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych,
6. komórkach organizacyjnych – rozumie się przez to komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne.

§ 2
Wnioskodawcą w sprawie inicjatywy lokalnej mogą być bezpośrednio pełnoletni mieszkańcy Płocka lub działające w ich imieniu organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

§ 3
Wnioskodawcy składają wnioski o wsparcie inicjatywy lokalnej w zakresie wymienionym w art. 19b ust. 1 ustawy do Prezydenta  za pośrednictwem Pełnomocnika.

§ 4
Zgodnie z zapisem  art. 19b ustawy zakres inicjatywy lokalnej może dotyczyć:
1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot społeczności lokalnych, obejmujących w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego,
2. działalności charytatywnej,
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6. promocji i organizacji wolontariatu,
7. edukacji, oświaty i wychowania,
8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,
9. ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i na wsiach,
10. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 
§ 5
Wnioski należy składać na formularzu, którego wzór zostanie określony zarządzeniem Prezydenta.

§ 6
Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje zespół, w skład którego wchodzą Pełnomocnik, pracownik lub pracownicy komórki organizacyjnej, do zakresu której należy realizacja proponowanego zadania wskazani przez ich bezpośredniego przełożonego oraz jeden przedstawiciel Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

§ 7
Zespół opiniujący w ciągu 20 dni od daty złożenia wniosku:
1. dokonuje analizy wniosku i ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej oraz wspólnie z Wnioskodawcą jej szacunkowy koszt,
2. w razie potrzeby wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących danych w terminie 7 dni,
3. dokonuje oceny wniosku biorąc pod uwagę jego celowość z punktu widzenia społeczności lokalnej oraz szczegółowe kryteria określone w § 8.
4. przedkłada ocenę wniosku Prezydentowi w celu jego przyjęcia bądź odrzucenia z podaniem uzasadnienia.

§ 8
Przyjmuje się następujące kryteria szczegółowe oceny wniosku:
1. udział finansowy Wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej,
2. wartość wkładu pracy społecznej zadeklarowaną przez Wnioskodawcę,
3. wartość wkładu rzeczowego Wnioskodawcy w realizacji inicjatywy lokalnej,
4. zaawansowanie przygotowań do realizacji inicjatywy lokalnej,
5. udział środków z budżetu Gminy-Miasto Płock potrzebnych do realizacji inicjatywy lokalnej.

§ 9
Rozstrzygnięcie o inicjatywie lokalnej podejmuje Prezydent.

§ 10
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia Pełnomocnik przekazuje dokumentację do komórki organizacyjnej celem przygotowania i realizacji umowy na wykonanie inicjatywy lokalnej.

§ 11
W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia Pełnomocnik  informuje o tym Wnioskodawcę.

 

 

 

 


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 28 listopada 2012, godzina 09:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 290
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji