Uchwała Nr 770/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie: rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę.

Uchwała Nr 770/XLIV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie: rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę.


Na podstawie art. 13 ust. 4 a pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz.185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 130, poz. 1190, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70) oraz art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje :

§ 1.

Miasto Płock zobowiązuje się do rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Komendantem Miejskim Policji w Płocku.

§ 2.

Porozumienie zostanie zawarte na okres od dnia 1 września 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

Uzasadnienie

Dotychczasowe doświadczenia związane z utrzymaniem ładu i porządku na terenie miasta wykazały, że najbardziej skutecznym sposobem oddziaływania na grupy i osoby wszczynające burdy, napady rozbójnicze, dewastację mienia, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, kradzieże itp. jest zwiększenie ilości umundurowanych patroli, szczególnie w okresie organizowania imprez masowych, okolicznościowych, dni wolnych od nauki szkolnej, wolnych od pracy, a w szczególności w godzinach późnowieczornych i nocnych.

Zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w dniu 24 czerwca br. akcja związana z zakończeniem roku szkolnego, angażująca 142 policjantów zaowocowała następującymi wynikami:
- wylegitymowano osób 376
- przeprowadzono interwencji publicznych 63
- nałożono mandatów porządkowych 40
- ujawniono nieletnich pod wpływem alkoholu 8
- sprawdzono lokale pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim 12
- zatrzymano nietrzeźwych kierowców 9
- doprowadzono do izby wytrzeźwień 12
- odwieziono nietrzeźwych do miejsca zamieszkania 5
- zatrzymano praw jazdy 4
- ujawniono osoby posiadające środki odurzające 1
- sporządzono notatki do wniosków o ukaranie 8
- pouczenia porządkowe 123

W tym dniu nie zanotowano na terenie miasta przestępstw kryminalnych. Działania Policji odbiły się pozytywnym echem wśród mieszkańców Płocka.

Przeprowadzona dużym wysiłkiem akcja prewencyjna udowadnia również, że mieszkańcy oczekują w sytuacjach szczególnych wzmożonego działania Policji, dodatkowych patroli na ulicach.

Jest to możliwe i skutkuje koniecznością zaangażowania do pracy policjantów w czasie wolnym od służby. Delegację zorganizowania „płatnych służb dodatkowych” reguluje art. 13 ust.  4 a pkt 1  ustawy o Policji. Zasady oraz terminy zostaną uregulowane w porozumieniu pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka, a Komendantem Miejskim Policji w Płocku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 08:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 139
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji