Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 896/LIII/06
Statut Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Płocku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 896/LIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 21 lutego 2006 roku

 

STATUT
MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA  NR  4
W  PŁOCKU


§ 1

1.Przedszkole  nosi  nazwę: Miejskie Przedszkole Nr 4 w Płocku.

2.Siedzibą Miejskiego Przedszkola  Nr 4 w Płocku, zwanego dalej „Przedszkolem” jest lokal znajdujący się w budynku położonym w Płocku przy ulicy Czwartaków nr 18b.

3.Przedszkole jest założone i prowadzone przez Gminę Płock.

4.Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady przedszkola lub pedagogicznej.

5.Nazwa  Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach  może być  używany skrót nazwy.

§ 2

1.Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności w zakresie :

1)udzielania  dzieciom  pomocy  psychologiczno - pedagogicznej  poprzez:

a) współpracę  Przedszkola  z  poradnią  psychologiczno – pedagogiczną,
b) kierowanie  do  poradni  dzieci  z  odchyleniami  i  zaburzeniami rozwojowymi  oraz  z  zaburzeniami  zachowania celem uzyskania diagnozy oraz  określenia  odpowiednich  form kształcenia, pomocy i opieki,
c) prowadzenie  pracy indywidualnej  i  zajęć stymulacyjno - kompensacyjnych w celu łagodzenia  różnic  rozwojowych  oraz eliminowania  braków  w wiadomościach i umiejętnościach utrudniających dalsze zdobywanie wiedzy,
d)organizowanie nauczania  indywidualnego na podstawie orzeczenia  kwalifikacyjnego poradni psychologiczno – pedagogicznej,
e)podejmowanie działań  wychowawczych, terapeutycznych, stymulujących, kompensacyjnych i korektywnych w ścisłym współdziałaniu  z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
f)wspomaganie  indywidualnego  rozwoju dziecka i pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej,
g)prowadzenie obserwacji dziecka oraz działalności stymulacyjno-kompensacyjnej dotyczącej jego rozwoju,
h)ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
i)dostosowywanie zadań, ich treści do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka,
j)pobudzanie procesów rozwojowych dziecka do optymalnej aktywności przez wykorzystywanie jego własnej inicjatywy,

2)umożliwiania  dzieciom  podtrzymania  poczucia  tożsamości narodowej, etnicznej  i religijnej  poprzez :

a)dostarczanie  wiedzy dotyczącej historii oraz kultywowanie tradycji lokalnych, narodowych  i religijnych,
b)zaznajamianie  z pojęciami: ojczyzna – Polska, godło polskie, barwy narodowe, stolica państwa, hymn  narodowy,
c) rozbudzanie  zainteresowań  dotyczących  aktualnych  wydarzeń z  życia kraju i  społeczności  lokalnej,
d)organizowanie  z  udziałem  dzieci  uroczystości przedszkolnych związanych z obchodami świąt lokalnych, ogólnopaństwowych i religijnych,  
e)włączanie dzieci w życie najbliższego środowiska lokalnego,
f)zwalnianie  dzieci  z  uroczystości  godzących  w  ich  uczucia religijne, np.: Świadków  Jehowy,
g) organizowanie,  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami, na życzenie rodziców zajęć  religii,
h)zapewnianie  opieki  dzieciom, które  nie  uczęszczają  na  lekcje religii.

2.Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w jego wychowaniu i przygotowaniu do nauki w szkole poprzez:

a) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka,
b)tworzenie atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa,
c)wszechstronną edukację oraz tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
d)wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z różnych środowisk społecznych,
e)stwarzanie optymalnych warunków rozwoju osobowości, zdolności i zainteresowań,
f) spełnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
g)wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznanie siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń,
h) sprawowanie opieki nad dzieckiem odpowiednio do potrzeb jego i rodziny oraz możliwości Przedszkola,
i)współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka,
j) spełnianie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziny,
k)uzgadnianie z rodzicami kierunku i zakresu zadań opiekuńczo - wychowawczych realizowanych w Przedszkolu,
l) ujednolicenie oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych Przedszkola i domu rodzinnego,
ł) inicjowanie poczucia tożsamości dziecka z wzorami i normami postępowania akceptowanymi przez rodzinę oraz uczenie go współodpowiedzialności za własne zachowanie,
m)rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dziecka oraz zapewnienie mu możliwości udziału w imprezach, konkursach i przeglądach wewnętrznych, międzyprzedszkolnych, miejskich, ogólnopolskich,
n)wyrównywanie u dziecka różnic rozwojowych i społecznych.

3. Opieka nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu oraz poza nim jest sprawowana przez nauczyciela, który w szczególności:

1)ustala liczbę  dzieci  i  liczbę  personelu  biorących  w  nich udział (nie  więcej  niż  10 - 15 dzieci  na  jedną  osobę  personelu),
2)zapewnia  opiekę  innego  nauczyciela  dzieciom, które z  uzasadnionych powodów  nie biorą udziału w zajęciach,
3)na  dalszą  wycieczkę poza Przedszkolem, zabiera  środki  niezbędne  do  udzielenia   pierwszej pomocy.

4. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola są następujące:

1) dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę dorosłą, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
2) upoważnienie, o którym mowa w pkt 1, udzielane jest w formie pisemnej,
3) godziny przyprowadzania i odbierania dzieci określa ramowy rozkład dnia pracy Przedszkola .

5.Organizacja zajęć dodatkowych przedstawia się następująco:

1)zajęcia dodatkowe są organizowane przez Przedszkole na życzenie rodziców i przez przez nich odpłacane,
2)Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe nieodpłatne dla rodziców, finansowane, np. ze środków budżetowych Gminy Płock  lub przez sponsorów.

6.W  czasie  zajęć dodatkowych opiekę  nad dziećmi sprawuje osoba  prowadząca zajęcia i nauczyciel.

7. W miarę możliwości organizacyjnych i finansowych Przedszkole umożliwia dzieciom udział w innych formach działalności, np. w kołach zainteresowań, teatrzykach prowadzonych przez nauczycieli przedszkolnych.

§ 3

1.Organami  Przedszkola  są:

1) dyrektor  przedszkola, zwany dalej „dyrektorem”,
2) rada  pedagogiczna,
3) rada  rodziców.

2. Kompetencje  dyrektora są następujące:

1)kierowanie działalnością  Przedszkola  i  reprezentowanie  go na  zewnątrz,
2)sprawowanie  nadzoru  pedagogicznego,
3)odpowiedzialność za organizację pracy Przedszkola,
4)sprawowanie  opieki  nad  dziećmi  oraz  stwarzanie im warunków harmonijnego  rozwoju  psychofizycznego  poprzez  aktywne działania prozdrowotne,
5)realizowanie  uchwał  rady  pedagogicznej  i  rady rodziców, podjętych  w ramach  ich  kompetencji stanowiących,
6)dysponowanie środkami  określonymi  w  planie finansowym Przedszkola,
7)zatrudnianie  i  zwalnianie  nauczycieli  oraz  innych pracowników,
8)przyznawanie  nagród  oraz  wymierzanie  kar  porządkowych nauczycielom i  innym  pracownikom Przedszkola,
9)występowanie z  wnioskami w  sprawach  odznaczeń, nagród  i  innych  wyróżnień  dla  nauczycieli,  po  zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej, oraz  pozostałych  pracowników
10)wykonywanie  innych  zadań  wynikających  z  obowiązujących przepisów.

3. Dyrektor w  wykonywaniu  swoich  zadań  współpracuje  z  organami Przedszkola, związkami zawodowymi, organami: prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny oraz zapewnia rodzicom i pracownikom możliwość zapoznania się ze statutem Przedszkola.

4.Radę  pedagogiczną tworzą  i  biorą  udział  w  jej  posiedzeniach  wszyscy nauczyciele  Przedszkola; w posiedzeniach  rady  pedagogicznej  mogą  brać  udział  z głosem doradczym osoby  zaproszone  przez  jej  przewodniczącego, za  zgodą  lub  na  wniosek  rady  pedagogicznej,

5.Przewodniczącym  rady  pedagogicznej  jest  dyrektor.

6. Uchwały  rady  pedagogicznej  są  podejmowane  zwykłą większością  głosów,  w  obecności  co  najmniej  połowy  jej członków.

7. Kompetencje rady  pedagogicznej są następujące:

1)zatwierdzanie  planów pracy Przedszkola,
2)podejmowanie  uchwał  w sprawach innowacji pedagogicznych w Przedszkolu,
3)ustalanie  organizacji  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,
4)podejmowanie  uchwał w  sprawach  skreślenia z listy  wychowanków Przedszkola,
5)opiniowanie organizacji pracy Przedszkola,
6)opiniowanie projektu planu finansowego Przedszkola,
7)opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
8)opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

8.Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców wychowanków.

9.Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.

10. Kompetencje rady rodziców są następujące:

1)występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Przedszkola:
2)bieżące i perspektywiczne programowanie pracy Przedszkola,
3)pomoc w doskonaleniu i poprawy warunków pracy Przedszkola,
4)współdziałanie w realizacji programów wychowania, nauczania oraz zadań opiekuńczych Przedszkola,
5)organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w Przedszkolu, rodzinie i środowisku,

11.W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.

12.Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i w statucie Przedszkola.

13.Wymiana bieżących informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach odbywa się poprzez:

1)organizowanie wspólnych posiedzeń,
2)przedstawianie przez dyrektora na zebraniach rady rodziców i rady pedagogicznej informacji o sytuacji Przedszkola,
3)zapoznawanie przez dyrektora organów Przedszkola z zarządzeniami władz oświatowych i organu prowadzącego,
4)wywieszanie na tablicy ogłoszeń informacji i zarządzeń dyrektora, władz oświatowych oraz organu prowadzącego.

14. Sposoby rozwiązywania sporów między organami Przedszkola:

1)w przypadku zaistnienia sporu wśród rady pedagogicznej, dyrektor bada jego zasadność oraz przyczynę i w ciągu 7 dni dokonuje rozstrzygnięcia sporu,
2)w przypadku zaistnienia sporu między dyrektorem i nauczycielem, dyrektor wyjaśnia wszelkimi sposobami, wspomagając się obowiązującymi przepisami prawa, powód sporu; w szczególnie trudnych przypadkach lub w sytuacji nierozwiązania  problemu, strony zwracają się o pomoc do organu prowadzącego oraz organu nadzoru pedagogicznego.
3)rada rodziców może zgłaszać dyrektorowi zastrzeżenia dotyczące pracy nauczyciela,
4)jeżeli zastrzeżenia są zasadne, dyrektor udziela nauczycielowi ustnego upomnienia i ostrzeżenia, w przypadku ponownego uchybienia w wywiązywaniu się z obowiązków dyrektor wpisuje upomnienie do akt osobowych,
5) jeżeli zastrzeżenia nie są zasadne, dyrektor wyjaśnia sprawę zainteresowanym stronom w ciągu 7 dni,
6)w przypadku podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały niezgodnej z obowiązującymi przepisami, dyrektor wstrzymuje jej wykonanie i powiadamia o tym fakcie organ nadzoru pedagogicznego w ciągu 7 dni,
7) w szelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga dyrektor, a w przypadku, gdy jest on stroną sporu - organ prowadzący na wniosek zainteresowanego; rozstrzygnięcie dyrektora lub organu prowadzącego jest ostateczne.

§ 4

W  Przedszkolu  organizuje się  oddziały  przedszkolne czynne ponad 5 godzin, odpłatne z żywieniem dla dzieci od 3 do 6 roku życia; dopuszcza się możliwość organizowana oddziałów przedszkolnych „0” czynnych 5 godzin dziennie, nieodpłatnych dla dzieci 6-letnich objętych jednorocznym obowiązkiem przedszkolnym.

§ 5

1.Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

2.Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.

§ 6

1.Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego  z listy Ministra Edukacji Narodowej  oraz programów własnych nauczycieli, zaopiniowanych pozytywnie przez: jednego nauczyciela co najmniej mianowanego, radę pedagogiczną i radę rodziców.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3.Czas trwania zajęć dodatkowych (§ 2 ust. 5 statutu), np. zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić :

1)z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,

2)z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut,

4.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy .

§ 7

Przedszkole jest placówką wielooddziałową.

§ 8

1.Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym  określa arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny .

2.W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności :

1) czas pracy poszczególnych oddziałów,
2)liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
3)ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin ponadwymiarowych.

§ 9

1.Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

2.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 10

1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z ust. 3.

2.Przedszkole  jest  czynne  co najmniej 10 godzin  dziennie, tj. od  godziny 6.00  do  godziny 16.00. W związku z potrzebami rodziców czas pracy Przedszkola może być wydłużony za zgodą organu prowadzącego.

3. Termin przerw wakacyjnych pracy Przedszkola  ustala  corocznie  organ  prowadzący:

1)w okresie wakacji Przedszkole jest czynne przez dwa tygodnie wyznaczone przez organ prowadzący; po tym okresie rodzice mają możliwość swobodnego wyboru innego dyżurującego samorządowego przedszkola,
2)dopuszcza się możliwość wyłączenia przez organ prowadzący  Przedszkola z pracy w okresie wakacji ze względu na konieczność przeprowadzenia kompleksowych prac remontowych oraz likwidacji poważniejszych awarii.
3)wakacyjny harmonogram pracy wszystkich samorządowych przedszkoli jest wcześniej podawany do wiadomości rodziców.

4.Dodatkowe informacje o Przedszkolu:

1)przyjmowanie dzieci odbywa się w godzinach od 600 do 815,

2)ze względu na organizację żywienia rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania dzieci lub do przekazania informacji telefonicznej o spóźnieniu w danym dniu,

3)godziny posiłków :
•śniadanie 8.30 –  9.00 ;
•obiad 11.30- 12.00 ;
•podwieczorek 14.30- 15.00 .

5.Zasady  korzystania  z  żywienia  przez dzieci oraz wnoszenia opłat: stałej i za żywienie szczegółowo określa Rada Miasta Płocka w stosownej uchwale.

6.Każde  dziecko  przyjęte  do  oddziału żywieniowego odpłatnego czynnego ponad 5 godzin dziennie może korzystać od 1 do 3 posiłków dziennie, dziecko przyjęte do oddziału „0” nieodpłatnego czynnego pięć godzin dziennie może korzystać z jednego posiłku – obiadu.

7. Pracownicy przedszkola mają prawo korzystać z posiłków i zobowiązani są do pokrycia wyłącznie kosztów posiłków.

8. Termin wnoszenia przez rodziców opłat: stałej i za żywienie ustalony jest przez dyrektora Zarządu  Jednostek  Oświatowych – Jednostki Budżetowej w Płocku.

9. Terminy wnoszenia opłat za korzystanie z innych  świadczeń Przedszkola  ustalane  są  odrębnie  przez dyrektora oraz w przypadku zajęć dodatkowych w porozumieniu z ich organizatorami.

§ 11

1. W Przedszkolu tworzy się następujące administracyjne i obsługowe stanowiska pracy:
1) referent do spraw zaopatrzenia
2)kucharz
3)pomoc kucharza
4)pomoc nauczyciela
5)woźna
6)dozorca

2.Zadania pracowników, o których mowa w ust. 1, są następujące:

1)referenta do spraw zaopatrzenia:

a)wykonywanie prac związanych z całością spraw administracyjno - gospodarczych w przedszkolu,
b)sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu placówki,
c)załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu,
d)zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt, poszukiwanie tanich źródeł zaopatrzenia,
e)prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie zobowiązującymi przepisami,
f)nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych
g)przestrzeganie norm żywienia, dbanie o właściwe i racjonalne żywienie dzieci,
h)sporządzanie jadłospisów,
i)naliczania i pobieranie opłat za Przedszkole, prowadzenie kart należności dzieci,
j)prowadzenie dokumentacji finansowej oraz sporządzanie miesięcznych sprawozdań zużycia artykułów spożywczych i stanu magazynu, a także terminowe rozliczanie zaliczek gotówkowych,
k)uczestniczenie w ogólnych zebraniach z rodzicami, naradach roboczych, szkoleniach i w razie potrzeby w posiedzeniach rady pedagogicznej i komitetu rodzicielskiego,
l)wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy,

2) kucharza:

a)przyrządzanie punktualne zdrowych i higienicznych posiłków oraz systematyczne polepszanie wartości żywienia dzieci,
b)porcjowanie posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pełnienie nadzoru nad prawidłowym wydawaniem posiłków,
c)współudział w ustalaniu jadłospisów,
d)przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie, prowadzenie magazynu podręcznego,
e)codziennie pobieranie i przechowywanie prób posiłków wydawanych do spożycia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f)dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń kuchennych oraz utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego,
g)organizowanie i nadzorowanie pracy innych pracowników kuchni,wykonywanie innych czynności powierzonych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola,

3) pomocy kucharza:

a)pomaganie kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,
b)utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu i naczyń,
c)załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem produktów spożywczych,
d)dbanie o czystość odzieży ochronnej,
e)dbanie o racjonalne zużycie produktów spożywczych i innych oraz utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu,
f)wykonywanie innych czynności poleconych przez kucharza i dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy,

4) pomocy nauczyciela:

a)spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci poleconych przez nauczyciela oraz innych wynikających z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,
b)pełnienie dyżuru na terenie szatni w godzinach schodzenia i rozchodzenia się dzieci, czuwanie nad ich bezpieczeństwem oraz udzielanie pomocy przy ubieraniu i rozbieraniu się,
c)utrzymywanie czystości i estetyki w przydzielonych pomieszczeniach oraz w stanie używalności powierzonego sprzętu,
d)wykonywanie innych czynności poleconych przez nauczyciela i dyrektora, wynikających z organizacji pracy,

5) woźnej:

a)utrzymywanie czystość w przydzielonych pomieszczeniach,
b)utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu, narzędzi pracy oraz dbałość o stan zabawek i pomocy dydaktycznych w danym oddziale, zgodnie z wymogami higieny i bezpieczeństwa,
c)pomaganie nauczycielowi danego oddziału w spełnianiu czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,wynikających z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,
d)przygotowywanie sali do posiłków oraz punktualne podawanie posiłków dzieciom danego oddziału,
e)przygotowywanie sali do odpoczynku dzieci, dbanie o higieniczne warunki wypoczynku,
f)prowadzenie dezynfekcji sanitariatów dziecięcych, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami SANEPID,
g)wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy,

6) dozorcy:

a)ochrona mienia przedszkola w godzinach swojej pracy,
b)czuwanie nad bezpieczeństwem p.poż. powierzonych obiektów,
c)utrzymywanie czystości na wyznaczonym odcinku,
d)dbanie o estetykę otoczenia przedszkola i placu zabaw dzieci,
e)usuwanie drobnych awarii urządzeń i sprzętów stanowiących mienie placówki oraz zabezpieczanie sprzętu przed skutkami kradzieży, mrozów i opadów,
f)wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy.

§ 12

1.Dyrektor  przedszkola  powierza  każdy  oddział  opiece  jednego  lub dwu  nauczycieli  zależnie  od  czasu  pracy  oddziału oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

2.Dla  zapewnienia  ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej  i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do  Przedszkola.

§ 13

1.Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:

1) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami ) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, poprzez:
a)informowanie rodziców z zadaniami wynikającymi z planów miesięcznych w danym oddziale,
b)prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców,
c)udzielanie rodzicom bieżącej, rzetelnej informacji na temat ich dziecka, jego zachowania i rozwoju,
d)udzielanie rodzicom informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz odpowiedzialność za jej jakość, poprzez :

a)rytmicznie i integralnie realizowanie programu wychowania w przedszkolu,
b)realizowanie różnorodnych zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych z zakresu wychowania zdrowotnego, społeczno-moralnego, umysłowego i artystyczno – technicznego,
c)tworzenie pogodnej, spokojnej atmosfery zabawy i nauki,
d)w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowanie się dobrem dziecka, szanowanie  ich  godności osobistej,
e)umiejętne kierowanie działalnością dziecka przez tworzenie sytuacji wychowawczych i edukacyjnych, dostosowywanie treści do możliwości percepcyjnych dziecka oraz stosowanie różnorodnych form i metod pracy,
f)zapewnienie warunków do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka, tym samym przygotowywać je do efektywnego korzystania z nauki w szkole,
g)otaczanie szczególną troską dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi wymagającego oddziaływań stymulacyjno - kompensacyjnych oraz zaspokajanie potrzeb dziecka wyróżniającego się uzdolnieniami i zainteresowaniami,

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, a w szczególności :

a)poznanie każdego dziecka w celu stworzenia mu warunków do optymalnego rozwoju, na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości oraz właściwego planowania i realizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego,
b)systematyczne prowadzenie obserwacji,
c)wyciąganie wniosków wynikających z obserwacji jako podstawy do ustalenia kierunków pracy wychowawczo-dydaktycznej i stymulacyjno-kompensacyjnej,
d)współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, systematyczne dokumentowanie obserwacji w formie wypracowanej przez Radę Pedagogiczną Przedszkola i zapisanej w księdze protokołów rady pedagogicznej,
e)współpraca ze specjalistami oraz instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną; organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie przedszkola określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

4) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez :

a)sprawowanie bezpośredniej opieki nad dzieckiem, troskę o jego zdrowie i bezpieczeństwo,
b)kształtowanie czynnych postaw dziecka wobec bezpieczeństwa własnego i innych,
c)przekazywanie dziecku wiedzy o tym co zagraża zdrowiu,
d)kształtowanie czynnych postaw w zapobieganiu chorobom i pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia,
e)przekazywanie właściwych wzorców i wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych,
f)kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
g)stwarzanie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,

5)tworzenie warunków wspierających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań poprzez:
a)dbanie o wszechstronny rozwój,
b)kierowanie rozwojem osobowości dziecka traktowanej jako rezultat wielostronnego i intensywnego uczenia dziecka w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata,
c)aktywizację dziecka i pobudzanie jego procesów rozwojowych,
d)wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń,
e)wyrównywanie szans edukacyjnych, inicjowanie poczucia tożsamości dziecka z wzorami i normami postępowania oraz uczenie współodpowiedzialności za własne zachowanie,
f)utrzymywanie kontaktu z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka, ustalenia form pomocy i włączenia rodziców w życie Przedszkola.

2.Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, a w szczególności :

1)dyrektor Przedszkola zapoznaje rodziców  z  zadaniami wynikającymi z planu pracy  przedszkola na pierwszym, w danym roku szkolnym, ogólnym zebraniu z rodzicami  i uwzględnia ewentualne propozycje przedstawione przez rodziców,
2)rodzice mają prawo wglądu do  planu pracy Przedszkola , który znajduje się u dyrektora przedszkola,
3)Przedszkole prowadzi ogólną tablicę informacyjną dla rodziców zawierającą wydarzenia z życia przedszkola, ogłoszenia, informacje i treści mające na celu pedagogizację rodziców,
4)w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizuje się spotkania z rodzicami: ogólne, grupowe i indywidualne.
5)spotkania ogólne i grupowe nie powinny być organizowane rzadziej niż raz na kwartał, natomiast indywidualne - w zależności od potrzeb.

3. Rodzice mają prawo do:

1)wyrażania i przekazywania dyrektorowi przedszkola, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy przedszkola,
2)udziału w zajęciach i uroczystościach otwartych,
3)uzyskiwania wpływu na ważniejsze decyzje dotyczące pracy  przedszkola poprzez reprezentującą ich radę rodziców.

§ 14

1.Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz odroczone od obowiązku szkolnego na podstawie odrębnych przepisów.

2.Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym kończy 10 lat .

3. Szczegółowe zasady przyjęć dzieci do Przedszkola:

1)rekrutację  na nowy rok szkolny prowadzi dyrektor przedszkola do oddziałów i grup wiekowych, które określa,

2)rekrutacja dzieci prowadzona jest w każdym roku według następującego harmonogramu:

a)1 - 30 IV - wydawane są przez Przedszkole i przyjmowane od rodziców wypełnione "Karty zgłoszenia dziecka ",
b)1 - 10 V - dokonywana jest kwalifikacja dzieci do Przedszkola na najbliższy rok szkolny,
c)do 15 V we wszystkich przedszkolach samorządowych zostają wywieszane na tablicy ogłoszeń imienne listy dzieci przyjętych do danego przedszkola oraz nieprzyjętych,

3) rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w Przedszkolu obowiązani są złożyć w wyznaczonym terminie, w kancelarii Przedszkola, prawidłowo wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka”.

4)na podstawie właściwych przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są :

a)dzieci 6-letnie,
b)dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
c)matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
d)dzieci z rodzin zastępczych,

5)w następnej kolejności przyjmowane są:

a)dzieci uczęszczające w ubiegłych latach do przedszkola oraz ich rodzeństwo,
b)dzieci nauczycieli - zgodnie z art. 59 Karty Nauczyciela,
c)dzieci rodziców pracujących zawodowo,
d)w miarę posiadanych wolnych miejsc, dzieci rodziców, którzy nie pracują.

6)do oddziałów przedszkolnych odpłatnych z żywieniem czynnych ponad 5 godzin dziennie   przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci 6-letnie rodziców pracujących zawodowo.


4.Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma prawo do :

1)właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo -dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2)ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź  psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
3)życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-  dydaktycznym,
4) edukacji w środowisku rówieśniczym,
5) reprezentowania przedszkola na zewnątrz poprzez udział w imprezach, konkursach, uroczystościach itp.,
6) pomocy ze strony nauczyciela w łagodzeniu różnic rozwojowych i eliminowaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach utrudniających dalsze zdobywanie wiedzy oraz ukierunkowania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
7) indywidualizacji w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
8) odpoczynku (snu) , czasu wolnego , rozrywki i zabawy,
9) właściwych relacji i pozytywnych postaw ze strony wszystkich pracowników Przedszkola .

5.Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
   
1)niezgłoszenia się do Przedszkola w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego i nie usprawiedliwienia w tym terminie przyczyny nieobecności,
2)  braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów),
3) nieregularnego uiszczania przez rodziców (prawnych opiekunów) opłat za usługi świadczone przez Przedszkole,
4) nieprzestrzegania przez rodziców statutu Przedszkola.

§ 15

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 23 lutego 2006, godzina 10:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 863
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji