Uchwała Nr 914/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku
w sprawie: podpisania umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i Regionem Mytiszczi w Obwodzie Moskiewskim w Federacji Rosyjskiej

Uchwała Nr 914/LIV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie: podpisania umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem   Płock i Regionem Mytiszczi  w Obwodzie Moskiewskim w Federacji  Rosyjskiej 


Na podstawie art. 18 ust.1 i ust.2 pkt.12a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 roku  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128) – Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na podpisanie umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i Regionem Mytiszczi w Obwodzie Moskiewskim w Federacji Rosyjskiej o treści zgodnej z przedstawionym projektem.
2. Tekst umowy w języku polskim i rosyjskim stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.    

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

Miasto Płock od kilku lat poszukiwało miasta partnerskiego w Federacji Rosyjskiej. W kwietniu 2003 roku dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego władze miasta Płocka złożyły oficjalną wizytę w rosyjskich miastach: Mytiszczi i Smoleńsk. Głównym celem wyjazdu delegacji Województwa Mazowieckiego było podpisanie porozumienia o współpracy z Obwodem Smoleńskim, a dla władz Płocka zainteresowanie nawiązaniem ewentualnej współpracy partnerskiej z miastem Mytiszczi.    
12 września 2003 roku, w czasie wizyty płockiej delegacji w Mytiszczi z okazji 380-lecia miasta,  podpisano Protokół Intencji o ustanowieniu partnerskich kontaktów między miastem Płock w Rzeczypospolitej Polskiej i regionem Mytiszczi w Obwodzie Moskiewskim w Federacji Rosyjskiej. W maju 2004 roku delegacja Mytiszczi uczestniczyła w VI Pikniku Europejskim, a w sierpniu 2005 roku grupa uczennic LO im St. Małachowskiego wzięła udział w Międzynarodowym Obozie Młodzieżowym w Moskwie. W grudniu 2005 roku Płock znalazł się w gronie miast – partnerów Mytiszczi podpisując Protokół o planach współpracy międzynarodowej na 2006 rok.     
 
Podpisanie umowy partnerskiej planowane jest na 5 maja 2006 roku w trakcie odbywającego się VIII Pikniku Europejskiego. Współpraca Płocka i Mytiszczi ma koncentrować się na wymianie w dziedzinie kultury, sportu, oświaty, teleinformatyki oraz gospodarki i działalności samorządowej.  


Region Mytiszczi  - położony  na północno-wschodniej granicy Moskwy. Obejmuje obszar ok. 44 tys. ha (jest to trzecie co do wielkości miasto Obwodu Moskiewskiego) i liczy 185,5 tys. mieszkańców. Miasto otoczone jest terenami zielonymi z pensjonatami i sanatoriami. Najbardziej atrakcyjnym miejscem pod względem turystycznym jest Łosia Wyspa – Państwowy Park Narodowy o obszarze ponad 100 km².

Już w XI – XIV wieku przez teren, który obecnie zajmuje miasto, przechodził ważny handlowy szlak wodny (z rzeki Jauzy do rzeki Klaźmy statki były przeciągane na sucho około 7 – 8 kilometrów).  Znajdował się tu punkt zbiórki opłat celnych za przejazd ludzi i statków, tzw. myto (stąd pochodzi nazwa miasta). Jednakże pierwsze pisemne informacje na temat Mytiszczi pojawiły się w zapiskach klasztornych w XV wieku. Dynamiczny rozwój regionu nastąpił w drugiej połowie XIX wieku. W 1925 roku Mytiszczi otrzymało prawa miejskie.
Obecnie rozwijają się następujące gałęzie przemysłu: maszynowy, metalurgiczny, energetyczny, tekstylny, mleczarski i in. Jednym z największych przedsiębiorstw jest fabryka wagonów kolejowych -„Metrowagonmasz”.

W regionie działa 36 szkół podstawowych (w tym szkoły specjalistyczne, np. szkoła specjalna, szkoła dla dzieci niepełnosprawnych), 32 szkoły średnie (w tym szkoła medyczna, technikum samochodowe, liceum techniczne), 4  uczelnie wyższe, na których kształci się 23 500 studentów - Moskiewski Instytut Higieny,  Moskiewski Uniwersytet Leśny, Moskiewski Uniwersytet Usługowy, Moskiewski Uniwersytet Spółdzielczości Spożywczej.

W regionie funkcjonuje kilkadziesiąt obiektów sportowych, w tym dwa stadiony miejskie, dwa stadiony klubowe, kompleks sportowy, strzelnica miejska, kluby żeglarskie, klub jeździecki, klub spadochronowy, kryte lodowisko. Aktywnie rozwijają się następujące sekcje sportowe: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, badminton, biatlon, boks, judo, karate, kick-boxing, lekkoatletyka, pływanie, żeglarstwo, łyżwiarstwo figurowe, strzelanie, hokej, szachy, modelarstwo, podnoszenie ciężarów, gimnastyka artystyczna, tenis stołowy.

Wśród instytucji kulturalnych wymienić należy: Teatr Lalek „Ogniwo”, Teatr Dramatyczny FEST, Pałac Kultury, Pałac Młodzieży, Muzeum Historyczne, Bibliotekę Miejską z kilkunastoma filiami i kilka domów kultury, w których działają różne sekcje i kółka zainteresowań.

Miasta partnerskie: Baranowicze, Boryszew, Żodino, Smolewicze (Białoruś), Gabrowo (Bułgaria), Paneweżys (Litwa), Czernihów (Ukraina), Prowincja Lecco (Włochy), Montreuil Sous-Bois (Francja).

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 04 kwietnia 2006, godzina 10:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 332
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji