projekty uchwał
Sesja XXII

Płock, dnia 2004 – 03– 05

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PŁOCKA
BRM.0052/22/04

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję na dzień 16 marca 2004 r. (wtorek) o godz. 10.00 XXII Sesję Rady Miasta Płocka, która odbędzie się w sali posiedzeń Rady, Stary Rynek 1 (I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków:

1)nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” prof. dr hab. inż. Januszowi Zielińskiemu (druk nr 456),

2)nadania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka ”Panu Kazimierzowi Górskiemu (druk nr 457),

3)ustalenia dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. (druk nr 455),

4)przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od kwietnia do grudnia 2004 roku (druk nr 486 ),

5)zmiany Uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stref przewozowych dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na terenie miasta Płocka i sąsiednich gmin środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. (druk nr 489),

6)ustalania zasad i upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka do nabywania przez Gminę Płock nieruchomości z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka” (druk nr 490),

7)wyrażenia zgody na wynajęcie „Logos” spółka z o.o. w Płocku nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Sienkiewicza 26, stanowiącej własność Gminy Płock (druk nr 491),

8)wydzierżawienia części działki nr 262/1 stanowiącej własność Gminy Płock przy ul. Nowy Rynek w Płocku na rzecz IT Poland Development 2003 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 31 (druk nr 492),

9)Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do rzeki Rosicy od skrzyżowania z ul. Grabówka do ujścia rzeki Wisły w Płocku (druk nr 460),

10)Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w kwartale ulic: Topolowa, Kobylińskiego, Dobrzyńska oraz Kazimierza Wielkiego w Płocku (druk nr 461),

11)rozpatrzenia protestu Lucjana Zawadzkiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 462),

12)rozpatrzenia zarzutu Czesława Krakowskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 463),

13)rozpatrzenia protestu Jadwigi Zawadzkiej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 464),

14)rozpatrzenia protestu Marii i Jarosława Pardyka do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 465),

15)rozpatrzenia protestu Wiesława Kruszewskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 466),

16)rozpatrzenia protestu Piotra Gugi do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 467),

17)rozpatrzenia protestu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 468),

18)rozpatrzenia protestu Jadwigi Zawadzkiej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 469),

19)rozpatrzenia protestu mieszkańców ulicy Mazura reprezentowanych przez Mirosława Zaszewskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 470),

20)rozpatrzenia protestu Andrzeja Drzewieckiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 471),

21)rozpatrzenia protestu Witolda Kraśniewskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 472),

22)rozpatrzenia protestu Komitetu Społecznego, reprezentującego mieszkańców ulic: Szczęsnego, Wiśniewskiego i Czerwonych Kosynierów do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 473),

23)rozpatrzenia protestu Jadwigi i Ryszarda Grzelak, Agnieszki i Pawła Brzozowskich, Małgorzaty i Andrzeja Przemyłskich oraz Katarzyny i Mariusza Matczaków do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 474),

24)rozpatrzenia protestu Henryka Sztomberskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 475),

25)rozpatrzenia protestu Mirosława Jarosz występującego w imieniu 62 osób do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 476),

26)rozpatrzenia zarzutów Henryka Korczaka do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 477),

27)rozpatrzenia zarzutu Bożeny Gołębiewskiej i Marii Borowskiej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 478),

28)rozpatrzenia zarzutu Piotra Krajnika do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 479),

29)rozpatrzenia zarzutu Anny Piotrowskiej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 480),

30)rozpatrzenia zarzutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 481),

31)rozpatrzenia zarzutu Joanny i Leszka Lisickich do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 482),

32)rozpatrzenia zarzutu Ilony Smardzewskiej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 483),

33)rozpatrzenia zarzutów małż. Wenerskich Grzegorza i Małgorzaty do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parcele” w Płocku (druk nr 484),

34)rozpatrzenia zarzutu małż. Wenerskich Grzegorza i Małgorzaty do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parcele” w Płocku (druk nr 485),

35)rozpatrzenia zarzutów Romana Korczaka i Tomasza Korczaka do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 487),

36)rozpatrzenia protestu Henryka Korczaka do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 488),


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Odpowiedzi na interpelacje.
8.Sprawy różne.
9.Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Miasta Płocka.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 09 marca 2004, godzina 10:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 639
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji