Uchwała Nr 815/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na jednorazowe odstępstwo od terminu składania wniosku o dotowanie szkoły publicznej.

Uchwała Nr 815/XLVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na jednorazowe odstępstwo od terminu składania wniosku o dotowanie szkoły publicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  7 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z  2002r. Dz.U. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759), art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity  z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) art. 80 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 i z 2005r. Nr 17, poz. 141) oraz § 3 ust. 3 Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 261/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003r. Rada Miasta Płocka postanawia :

§ 1

1. Wyrazić zgodę na jednorazowe odstępstwo od terminu składania wniosku o dotowanie szkoły publicznej określonego w § 3 ust. 1 „Zasad udzielania dotacji w roku 2005 przez miasto Płock
szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock” stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały nr 721/XI/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji w roku 2005 przez miasto Płock szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz § 3 ust. 1 oraz analogicznej uchwały Nr 470/XXIV/04 z 20 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji w roku 2004 przez miasto Płock szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne.
2. Wyrazić zgodę na dotowanie od 1 września 2005r.Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Oświatowców Polskich na podstawie wniosku o udzielenie dotacji złożonego przed końcem października 2005r.
3. Ustalić źródło finansowania: dział 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80120 – licea ogólnokształcące, § 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu otrzymywane przez publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, zadanie – 02/ZJO/P – przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć  Prezydentowi Miasta  Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2005r. do 31 grudnia 2005r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Działając na podstawie zezwolenia Nr 1/2004 na założenie szkoły publicznej Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2004r. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Warszawie uruchomiło od 1 września br. w Płocku publiczne Liceum Ogólnokształcące. Aktualnie w szkole tej uczy się w klasach I łącznie 69 uczniów.
Zgodnie z uchwałą nr 721/XI/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji w roku 2005 przez miasto Płock szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz analogiczną uchwałą Nr 470/XXIV/04 z 20 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji w roku 2004 przez miasto Płock szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne osoba prawna lub fizyczna winna złożyć do 30 września roku poprzedzającego dotowanie wniosek o udzielenie dotacji.
SOP nie złożyło odpowiedniego wniosku do 30 września 2004r. w związku z czym nie ma prawa do otrzymywania dotacji w roku 2005. Na podstawie wniosku złożonego we wrześniu br. dotowanie szkoły może być rozpoczęte dopiero od 1 stycznia 2006r.
Dyrektor szkoły zwrócił się z wnioskiem o umożliwienie dotowania od 1 września 2005r., między innymi, do Prezydenta Miasta Płocka i do Rady Miasta Płocka, motywując niedopełnienie wymaganych formalności nieznajomością przepisów prawa lokalnego. Wskazał też na problemy finansowe szkoły wynikające z braku dotacji w ciągu 4 miesięcy roku 2005. LO SOP jako szkoła publiczna nie pobiera czesnego od uczniów. Łączna kwota dotacji za 4 miesiące dla 69 uczniów wynosi 86.211,36zł. Środki te z powodu nie złożenia wniosku w odpowiednim terminie nie zostały zaplanowane w Budżecie Miasta Płocka na rok 2005. Konsekwencją przyjęcia niniejszego projektu uchwały będzie przedłożenie na jednej z kolejnych sesji Rady Miasta Płocka odpowiedniego projektu uchwały zwiększającej wydatki na ten cel.
W świetle obowiązującego prawa, jedynie Rada Miasta Płocka przez uchwalenie przedłożonego projektu uchwały może umożliwić dotowanie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Oświatowców Polskich od 1 września 2005r.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 października 2005, godzina 10:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 512
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji