UCHWAŁA NR 503/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miasta Płocka Nr 181/XII/03 z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Płocka Nr 778/XXXVII/01 z dnia 27 lutego 2001 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Płocku między ulicami: Otolińską i Targową.

UCHWAŁA NR 503/XXVI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2004 roku


w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miasta Płocka  Nr 181/XII/03 z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Płocka Nr 778/XXXVII/01 z dnia 27 lutego 2001 w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Płocku między ulicami: Otolińską i Targową.

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U z 2002 r. Nr 23 poz. 220,    Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568)  oraz  art. 13 ust. 1 oraz  art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r.,  Nr 46 poz. 543,  Dz. U. z 2001 r. Nr  129 poz. 1447, Dz. U. Nr 154 poz. 1800, Dz. U. z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070,   Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1682,  Nr 240 poz. 2058,   Dz. U z 2003 r.  Nr 1 poz. 15,  Nr 80 poz. 717,720 i 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124, Dz. U.       z 2004 r. Nr 6 poz. 39, Nr 19 poz. 177) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr 181/XII/03  Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
uchylenia uchwały Rady Miasta Płocka Nr 778/XXXVII/01 z dnia 27 lutego 2001 w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Płocku między ulicami: Otolińską i Targową.


§ 2

Wyraża się zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 173/37 o pow. 0,5684 ha  położonej w Płocku w obrębie 6, między ulicami: Otolińską i Targową.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                        
                                                                                                          Przewodniczący 
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 09:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 417
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji