Uchwała Nr 887/LI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka.

Uchwała Nr 887/LI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 stycznia 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457), art. 13 pkt. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190 poz. 1606) oraz § 4 uchwały Nr 108/XVI/91 Rady Miasta Płocka z dnia 7 maja 1991 r. w sprawie uchwalenia Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka  – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Wyraża się zgodę na użycie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka określonego w Statucie Miasta Płocka przez Archiwum Państwowe w Płocku w przygotowywanym Projekcie „Miasta w dokumencie archiwalnym” w celu popularyzowania samego znaku oraz sentencji VIRTUTE ET LABORE AUGERE umieszczonej na herbie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Archiwum Państwowe w Płocku zwróciło się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z prośbą o wyrażenie zgody przez Radę Miasta Płocka na wykorzystanie wizerunku Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka w przygotowywanym przez Archiwum projekcie „Miasta w dokumencie archiwalnym”.

Realizacja projektu polega na umieszczeniu na portalu internetowym www.polska.pl stron popularyzujących miasto Płock, poprzez publikację skanów dokumentów źródłowych. Partnerami projektu oprócz Archiwum Państwowego w Płocku są Muzea Diecezjalne i Mazowieckie oraz Archiwum Diecezjalne w Płocku.
Wielkie Reprezentacyjny Herb Miasta Płocka zostanie umieszczony w części wstępnej strony internetowej, przyczyniając się do jej uatrakcyjnienia oraz popularyzacji miasta Płocka, ponieważ herb ten nie jest powszechnie używany, a tym samym nie jest dobrze znany mieszkańcom naszego miasta a tym samym mieszkańcom kraju.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 25 stycznia 2006, godzina 10:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 239
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji