UCHWAŁA Nr 355/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 821/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Budowa zintegrowanej bazy danych obiektów mapy katastralnej, mapy zasadniczej oraz integracja z bazą danych topograficznych TBD oraz przygotowanie rejestru cen i wartości nieruchomości dla wybranych obszarów testowych Województwa Mazowieckiego” finansowanego ze środków z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

UCHWAŁA Nr 355/XXV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 821/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Budowa zintegrowanej bazy danych obiektów mapy katastralnej, mapy zasadniczej oraz integracja z bazą danych topograficznych TBD oraz przygotowanie rejestru cen i wartości nieruchomości dla wybranych obszarów testowych Województwa Mazowieckiego” finansowanego ze środków  z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Na podstawie art. 10 ust.1 art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 ,poz. 1591, ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz..984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ,Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441,  Nr 175, poz. 1457, Dz.U. Z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138  poz.974, Nr 173 poz.1218 ) i art.13 pkt 6b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 190 poz.1606 ze zm. Dz. U.  z 2005 r.  Nr 267 poz.2253, Nr 64 poz.565, Dz. U. z 2006 r. Nr 73 poz.501, Nr 104 poz. 708, Nr 145 poz.1050, Nr 220 poz.1600)-  Rada  Miasta Płocka uchwala:

§ 1

W uchwale Nr 821/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Budowa zintegrowanej bazy danych obiektów mapy katastralnej, mapy zasadniczej oraz integracja z bazą danych topograficznych TBD oraz przygotowanie rejestru cen i wartości nieruchomości dla wybranych obszarów testowych Województwa Mazowieckiego” finansowanego ze środków  z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego zmienionej uchwałą Nr 842/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22.11.2005 r. -
§ 2  otrzymuje brzmienie: „Wyrazić zgodę na dofinansowanie projektu z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i z Budżetu Miasta Płocka”;
§ 5 otrzymuje brzmienie: „Źródło finansowania: Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Dział 710 Rozdział 71030 § 2446, § 6266 i Budżet Miasta Płocka zadanie   01/ZR/G -  Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne  -  Dział 710,   Rozdział 71014 § 2336”.

§ 2

W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady  Miasta Płocka
Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Całkowity koszt Projektu   zdefiniowany w zawartej Umowie Finansowej nr 175/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. o dofinansowanie Projektu, zgodnie z harmonogramem realizacji  wynosi    21.979.520,00 PLN .
85% kosztów tj. 18.505.792,00 PLN stanowi kwota dofinansowania z  Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Pozostałą część sfinansują ; Marszałek Województwa Mazowieckiego, Miasto Płock i Powiat Piaseczyński.
Udział Miasta Płocka w kosztach Projektu wynosi 600.000,00 PLN.
Większość środków tj. 565.000,00 PLN zostanie przekazana z  Powiatowego  Funduszu  Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym   , pozostała kwota 35.000,00 PLN - z Budżetu Miasta Płocka.
 Zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne środki Powiatowego Funduszu Gospodarki    
 Zasobem Geodezyjnym i Kartograficzny  przeznacza się na uzupełnienie środków budżetowych
 niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego
 zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do
 prowadzenia tego zasobu. Środki z Budżetu Miasta Płocka będą stanowić uzupełnienie dotacji dla
 Projektu  w zakresie  którym nie będzie można przeznaczyć środków Funduszu  .
 Zakładany czas trwania projektu uległ przesunięciu na lata 2007-2010 rok.
 Cele projektu pozostały nie zmienione tj :
 - wypracowanie   standardów   technicznych,  kompetencyjnych  i  organizacyjnych  w  zakresie
 funkcjonowania polskiej służby geodezyjnej i kartograficznej;
 - zapewnienie   wiarygodnych  i   aktualnych  danych   georeferencyjnych   stanowiących  część
 infrastruktury   informacji przestrzennych  budowanej zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej;
 - zapewnienie  powszechnego  dostępu  do  danych  i  usług  wykonywanych  przez  geodezyjną
 administrację publiczną z wykorzystaniem Internetu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 25 czerwca 2008, godzina 16:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 250
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji