UCHWAŁA NR 462/XXXII/09 z dnia 27 stycznia 2009 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Dolnej, ulicy Górnej, ulicy Wodnej, ulicy Granicznej, ulicy Wyszogrodzkiej, trasy dojazdowej do mostu im. Solidarności od Ronda Wojska Polskiego w Płocku.

UCHWAŁA NR 462/XXXII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2009 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Dolnej, ulicy Górnej, ulicy Wodnej, ulicy Granicznej, ulicy Wyszogrodzkiej, trasy dojazdowej do mostu im. "Solidarności" od Ronda Wojska Polskiego w Płocku.


Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635;                   z 2007r. Nr 127 poz. 880; z 2008r. Nr 199, poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48  poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz Uchwały Nr 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na rok 2009

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dolnej, ulicy Górnej, ulicy Wodnej, ulicy Granicznej, ulicy Wyszogrodzkiej, trasy dojazdowej do mostu im. "Solidarności" od Ronda Wojska Polskiego w Płocku, zwanego dalej „planem miejscowym” dla terenu położonego w granicach określonych w § 2 oraz zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 

§ 2

Jako granice obszaru objętego planem miejscowym ustala się:
-  od zachodu – wschodnia granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Miłej, Norbertańskiej i Grabówki w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 1098/LXVII/98 Rady Miasta Płocka w dniu 19 czerwca 1998 roku oraz zachodnia granica działki o nr ewidencyjnym gruntów 1003/9,
-  od północy – ulica Górna, ulica Wodna i ulica Wyszogrodzka,
-  od wschodu – zachodnia granica trasy dojazdowej do mostu im. Solidarności,
-  od południa – linia brzegowa rzeki Wisły.
§ 3

W planie miejscowym, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały określić:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4

Materiałem planistycznym na potrzeby projektu planu miejscowego będzie koncepcja zagospodarowania przedmiotowego terenu, którą należy opracować w drodze konkursu urbanistycznego.

§ 5

Jako źródło finansowania ustalić Budżet Miasta Płocka na 2009 rok, Dział. 710, Rozdział 7100               § 4300 i § 4170, Zadanie Nr 01/WUBI/G – Opracowania planistyczne i przestrzenne – wydatki bezpośrednie oraz środki przewidziane na ten cel w budżetach miasta Płocka na lata następne.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

    Tomasz Korga

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  prezydent wykonuje analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań                             z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z powyższym dla przedmiotowego terenu została sporządzona wymagana analiza i na jej podstawie ustalono, że:
1) obszar objęty niniejszą analizą jest terenem znacznego zainteresowania inwestorów,
w szczególności tereny położone wzdłuż dróg dojazdowych do mostu im. Solidarności,               po południowej stronie ulicy Górnej i przy ulicy Ośnickiej. Właściciele dążą do podziału nieruchomości  i ich sprzedaży na cele mieszkaniowe i usługowe. Ustalenie warunków zabudowy odbywa się w drodze decyzji administracyjnych. Dalsza działalność inwestycyjna w oparciu o indywidualne decyzje może doprowadzić do powstania nieodwracalnych skutków w zakresie braku poprawności rozwiązań urbanistycznych, w tym komunikacyjnych i architektonicznych;
2) terenami zagrożonymi samowolą i niezorganizowaną urbanizacją są obszary położone               na Skarpie Wiślanej z wyjątkowo cenną ekspozycją panoramy miasta Płocka i krajobrazu doliny Wisły. Są to tereny, które powinny podlegać szczególnej ochronie przed dewastacją poprzez nadanie określonego rygoryzmu urbanistycznego w odniesieniu do wszelkich form zabudowy; 
3) istniejące uzbrojenie terenu należy uznać za wysoce niewystarczające, które wymaga
pilnych działań samorządu miasta Płocka;
4) tereny są w pełni przydatne dla celów inwestycyjnych. Omawiana jednostka osadnicza może w sposób racjonalny i efektywny pełnić funkcję „sypialni miasta" wspartej programem usługowym, oświatowym i rekreacyjnym, pod warunkiem zachowania ładu przestrzennego  oraz uwzględnienia ograniczeń wynikających z uwarunkowań ekologicznych                               i przyrodniczych. Istniejąca  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna,  przemysłowa oraz usługowa predestynują ten teren do podjęcia wszelkich działań na rzecz lokalizacji funkcji uzupełniających i nowo realizowanych o podstawowym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe.

Na podstawie przygotowanej analizy Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 2812/2009              z dnia 14 stycznia 2009 roku uznał za zasadne przystąpienie do sporządzenia planu dla terenu                w granicach określonych w § 2 niniejszej uchwały. Sporządzenie planów pozwoli na uporządkowane zagospodarowanie terenu uwzględniające potrzeby interesu publicznego oraz właściwe wykorzystanie walorów ekonomicznych przestrzeni, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska.

Uszczegółowienie zasad przeznaczanie terenu, sposobu jego zabudowy określi koncepcja zagospodarowania terenu do wykonania której Wydział Urbanistyki i Architektury przystąpi                   w drodze konkursu. Na podstawie pracy wyróżnionej I nagrodą zostanie wykonany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Przewiduje się, że w zgodności z ustaleniami studium będą pozostawać:
a) obszary rozwoju wiodącej funkcji mieszkalnictwa rezydencjonalnego na terenach pomiędzy ulicą Grabówka i koroną Skarpy Wiślanej na wysokości ul. Ośnickiej,
b) obszary adaptacji i intensyfikacji wiodącej funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego na terenach pomiędzy ulicą Górną i nowo projektowaną drogą Parcele – Południowa,
c) obszary rozwoju wiodącej funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego ustalonej na terenach pomiędzy nowo projektowaną drogą Parcele – Południowa i koroną Skarpy Wiślanej na wysokości ul. Ośnickiej,
d) obszary wiodącej funkcji przyrodniczej dla terenów położonych na stoku Skarpy Wiślanej, wzdłuż dróg dojazdowych do mostu im. Solidarności i w rejonie jaru przy ulicy Grabówka,
e) obszary adaptacji i modernizacji funkcji przemysłowej i rozwoju funkcji przemysłowych oraz usługowo-technicznych po wschodniej stronie ul. Granicznej,
f) obszary adaptacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej po południowej stronie ul. Grabówka                     i podskarpia przy drodze dojazdowej do mostu im. Solidarności.

Inne funkcje niż wymienione wyżej, a wskazane w koncepcji zagospodarowania  przedmiotowego terenu zostaną uwzględnione w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, do zmiany którego Rada Miasta Płocka przystąpiła podejmując Uchwałę Nr 111/IX/07 w dniu 29 maja 2007 roku oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wykonywanego  na podstawie wspomnianej wyżej koncepcji. 
 Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4 o ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu                               i zagospodarowaniu przestrzennym o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego rozstrzyga Rada Miasta poprzez podjęcie uchwały.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 29 stycznia 2009, godzina 09:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 000
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji