UCHWAŁA NR 11/II/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie wykonywania zadań na rzecz mieszkańców powiatu płockiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.

 UCHWAŁA NR 11/II/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie wykonywania zadań na rzecz mieszkańców powiatu płockiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.
Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 5 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie wykonywania zadań na rzecz mieszkańców powiatu płockiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do podpisania porozumienia, o którym  mowa w ust. 1. 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4.
Treść porozumienia, o którym mowa w §1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.                                                          

                                         Przewodniczący
                                              Rady Miasta Płocka


                                             Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (poniedziałek, 22 grudnia 2014, godzina 11:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 801
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji