UCHWAŁA NR 986/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1-go Maja (uchwalonego Uchwałą Nr 703/XXXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2000 roku).

UCHWAŁA NR 986/LVIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1-go Maja (uchwalonego Uchwałą Nr 703/XXXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2000 roku).

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319), art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806,z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) oraz uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2006 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1-go Maja zwanego dalej „planem miejscowym”, dla terenu położonego w granicach określonych w § 2.

§ 2.

Jako granice terenu objętego zmianą planu miejscowego określa się:
1)od północy: południową linię rozgraniczającą ul. Królewieckiej,
2)od wschodu: zachodnią linię rozgraniczającą ulicy 1 Maja,
3)od południa: północną granicę działki nr ewidencyjny 566/1,
4)od zachodu: wschodnią granicę działki nr ewidencyjny 564/6,
zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Jako źródło finansowania ustala się budżet miasta Płocka na 2006 rok: dział. 710, rozdział 71004,
§ 4300 i § 4170, zadanie Nr 01/WUGIV/G – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki bezpośrednie oraz środki przewidziane na ten cel w budżetach miasta Płocka na lata następne.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Do Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru w dniu 18 października 2005 wpłynął wniosek p. p. Grażyny i Marka Gajos o dokonanie zmian w obowiązującym Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Królewieckiej i 1-go Maja. Wniosek dotyczył „likwidacji lub przesunięcia w kierunku południowym, ściśle ustalonej linii zabudowy” ustalonej w w/w mpzp. Propozycja wnioskodawców podyktowana była podjętymi działaniami przełożenia istniejącego ciepłociągu, od którego była ustalona ściśle określona linia zabudowy.
Zgodnie z art. 14 ust. 5, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) przed podjęciem uchwały
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prezydent Miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych jego rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Sporządzona Analiza została przyjęta Zarządzeniem Nr 5354/2006 Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 lipca 2006. Analiza wykazała, że zasadne jest przystąpienie do sporządzenia zmiany planu dla terenów w granicach określonych w  § 2 niniejszej uchwały dotyczącej „zmiany linii zabudowy od istniejącej linii cieplnej”.
Zgodnie z art. 14 ust. 1, 2 i 4, w związku z art. 27 ustawy Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 01 września 2006, godzina 10:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 372
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji