UCHWAŁA NR 233/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 42/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2007.

UCHWAŁA NR 233/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 42/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2007.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 Ustawy z dnia 26 października  1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami: Dz.U. z 2007r. Nr 115 poz. 793, Nr 176 poz. 1238) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.  984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128 oraz Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006r., str. 17 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga
                                                  

UZASADNIENIE

Podstawę prawną działań gminnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych stanowi Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami). Na mocy art. 41 ust. 1 wymienionej Ustawy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 realizacja wymienionych działań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2007r. przyjęty Uchwałą Nr 42/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006r. uwzględnia realizację działań prowadzonych przez placówki oświatowo-wychowawcze oraz instytucje funkcjonujące na terenie miasta Płocka, m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Straż Miejską, które realizują przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
W Programie zostały zabezpieczone środki finansowe przeznaczone na realizację zadań przez ww podmioty. W związku z rezygnacją złożoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku z zabezpieczonej kwoty w wysokości 12 098,56 zł i Straż Miejską w Płocku z zabezpieczonej kwoty w wysokości 6 260,00 zł przeznaczonej na realizację zadań Programu oraz kwotą pozostałą do dyspozycji w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych JB w Płocku dla placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 8 200,00 zł, która nie zostanie wykorzystana; zachodzi potrzeba dokonania zmiany Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały. Wymienione środki finansowe w wysokości 16 860,00 zł zostaną wpisane do zadania 1 - „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu” oraz wykorzystane na pokrycie kosztu wynagrodzenia biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób zgłaszanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast kwota w wysokości 9 698,56 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania 2 - „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 08:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 349
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji