UCHWAŁA NR 105/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

UCHWAŁA NR 105/VI/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2015 roku

        

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)  oraz art. 6r ust. 4 ustawy z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), Rada Miasta Płocka uchwala,  co następuje:

 

§ 1

1. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uiszcza dodatkową opłatę za podstawienie i odbiór pojemnika przeznaczonego na odpady zielone oraz zagospodarowanie tych odpadów.

2. Opłata za podstawienie i odbiór pojemnika przeznaczonego na odpady zielone oraz zagospodarowanie tych odpadów wynosi:

a) za pojemnik o pojemności 120 l – 38 zł,

b) za pojemnik o pojemności 240 l – 44 zł,

c) za pojemnik o pojemności 770 l – 83 zł,

d) za pojemnik o pojemności 1100 l – 99 zł,

e) za kontener o pojemności 4 m³ – 273 zł,

f) za kontener o pojemności 7 m³ – 421 zł,

g) za kontener o pojemności 10 m³ – 569 zł.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 01 kwietnia 2015, godzina 12:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 042
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji