Uchwała Nr 830/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku
w sprawie: zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Uchwała Nr 830/XLVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 listopada  2005 roku

w sprawie:  zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h w związku z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz 1055, Nr 116 poz 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457), w związku z art. 91 i art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami: Dz.U. z 2004r.  Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz. 2703, Dz.U. z 2005r. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz. 788, Nr 175 poz. 1462, Nr 179 poz. 1487, Nr 164 poz. 1366, Nr 180 poz. 1493) i art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 718 z 2000r. Dz.U Nr 46 poz. 499 z 2001r., Dz.U.    Nr 74 poz. 676 z 2002r., Dz.U. Nr 113 poz. 984 z 2002r., Dz.U. z 2003r. Nr 65 poz. 595, Dz.U.  z 2004r. Nr 96 poz. 959, Dz.U. z 2005r. Nr 64 poz. 565) - Rada Miasta Płocka uchwala,  co następuje:

§ 1

W postanowieniach Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały nr 254/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18.05.1999r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Płocku, zmienionego postanowieniami: uchwały nr 739/XXXIV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.12.2000r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, uchwały nr 1087/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia  28 maja 2002r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Płocku, uchwały nr 169/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r.  w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, uchwały nr 479/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”
2) § 1 ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„ 20)  ustawy z dnia 13.06.2003r. o cudzoziemcach.”
3) w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 20a  o brzmieniu:
„20a)  ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny   finansów publicznych.”
2. w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 20b, o brzmieniu:
„20b) ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2005r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

Obowiązującą ustawę z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym zastąpiła ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wobec tego zasadnym jest zmiana treści pkt 12 w ust. 1 § 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ustawę z dnia 25 czerwca 1997 roku o cudzoziemcach zastąpiła ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach. Wobec czego zasadnym jest zmiana pkt 20 w ust. 1 § 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w ust. 1  § 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  zasadne jest dodanie pkt 20a).
Natomiast w  związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 poz. 723), realizacja zadań wynikających z cytowanej wyżej ustawy została powierzona na mocy upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Płocka, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. Tym samym zasadne jest dodanie pkt 20b) w ust. 1 § 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 11:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 117
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji