Uchwała Nr 849/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Szczawin Kościelny na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2005 osób z terenu Gminy Szczawin Kościelny.

Uchwała Nr 849/XLIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Szczawin Kościelny na poczet pokrycia kosztów  pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku  w roku 2005  osób z terenu Gminy Szczawin Kościelny.

Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt.12 w związku z art.10 ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z.2001r., Nr 142 poz 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441), art.111 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( DZ. U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1315, z 2001r. Nr 88 poz. 961, z 2002r. Nr 153 poz. 1271, Nr 156 poz. 1300, z 2003r. nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, Dz.U. z 2005r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565) w związku z art. 10 ustawy o samorządzie gminnym oraz w związku z art. 39 i 40 Ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2001r. Nr 128 poz. 1401, z 2002r. Nr 147 poz. 1231, Nr 167 poz. 1372, 2003r. Nr 80 poz. 719, Nr 122 poz. 1143, z 2004r. Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz. 1001, Nr 152 poz. 1597, Nr 273 poz. 2703, z 2005r. Nr 23 poz. 186, Nr 132 poz. 1110, Nr 155 poz. 1298, Nr 179 poz. 1485) a także § 29 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 04.02.2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości  oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz. 192 z 11.02.2004r.) oraz art. 4 ust.1 i art.5 w związku z art. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z  2005r. Nr. 190 poz. 1606) 
Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

1. Przyjąć pomoc finansową od Gminy Szczawin Kościelny  w wysokości 1000,00 zł. ( sł.: jeden tysiąc zł. ) na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny.
2. Zawrzeć Porozumienie z Gminą  Szczawin Kościelny w celu określenia zasad realizacji zobowiązania, o którym mowa w pkt. 1.  

§ 2

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

Z analizy funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Płocku w ciągu ostatnich lat wynika, że 30% pacjentów Izby to mieszkańcy gmin, którzy w większości z różnych przyczyn nie uregulowali należności za pobyt w Izbie. Koszt utrzymania jednego pacjenta w 2005r. stanowi kwotę 247,00 zł., natomiast opłata z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień jednej osoby wynosi 175,00 zł.
W związku z powyższym wystąpiono do starostów/burmistrzów/wójtów powiatów/miast/gmin (Bielsk, Bodzanów, Brudzeń, Bulkowo, Drobin, Duninów, Gozdowo, Gąbin, Mała Wieś, Mochowo, Pacyna, Radzanowo, Rozciszewo, Sanniki, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Szczutowo, Słubice, Słupno, Wyszogród, Zawidz, Łąck, Gostynin, Sierpc), których mieszkańcy są pacjentami Izby Wytrzeźwień z prośbą o partycypację w kosztach funkcjonowania Izby. 
Wolę udzielenia pomocy finansowej na poczet pokrycia kosztów pobytu swoich mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień w Płocku wyraziła jedynie Gmina Szczawin Kościelny, która zgodnie z Uchwałą Nr 161/XXXIII/2005 Rady Gminy Szczawin Koscielny przeznaczyła na powyższy cel kwotę w wysokości 1 000,00 zł.
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie stosownej Uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia wymienionej pomocy finansowej od Gminy Szczawin Kościelny. Szczegółowe zasady realizacji powyższego zobowiązania zostaną określone w stosownym Porozumieniu. 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 16 grudnia 2005, godzina 08:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 286
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji