projekty uchwał
Sesja XXVI - 28-08-2012

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 28 sierpnia 2012 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXVI Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wręczenie Prezydentowi Miasta Płocka Błękitnego Krzyża – odznaczenia Stowarzyszenia Dzieci Wojny.
3/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4/ Przedsiębiorczość a rozwój Płocka – współpraca Gminy Płock z przedsiębiorcami – planowane działania oraz wydatki.
5/ Informacja z realizacji Programu Rozwoju Turystyki w mieście Płocku w latach 2010 i 2011.
6/ Informacja nt. funkcjonowania Spółki PZOZ Sp. z o.o. w Płocku.
7/ Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012 roku.
8/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012,
3. ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock,
4. ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie miasta Płocka,
5. zmiany Uchwały Nr 346/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia na lata 2012 – 2014 projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,
6. zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie powierzenia realizacji w 2012 roku zadań z zakresu przeprowadzania szkoleń i diagnozy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka z terenu powiatu gostynińskiego przez Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku, będący jednostką organizacyjną Gminy - Miasto Płock,
7. wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Miejski  Urząd  Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał   Ludzki   (PO  KL)   Priorytet  VI  „Rynek   pracy  otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w  regionie  Poddziałanie 6.1.2  Wsparcie  powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Profesjonalna Kadra – Profesjonalny Urząd” współfinansowanego ze  środków  UE – Europejskiego  Funduszu Społecznego,
8. zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2012 roku zadania z zakresu administracji rządowej dofinansowania zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Płock,
9. wyrażenia zgody na partnerstwo Gminy – Miasta Płock jako Partnera, w realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” planowanego do wdrożenia w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
10. przyjęcia do realizacji przez placówki oświatowe, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego,
11. nadania statutu Płockiej Galerii Sztuki,
12. nadania statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego,
13. nadania statutu Płockiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki,
14. nadania statutu Chórowi Pueri et Puellae Cantores Plocenses w Płocku,
15. zmieniająca uchwałę  w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka,
16. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego-Spółdzielcza” w Płocku,
17. zmiany uchwały nr 349/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków ,
18. ustalenia  nazw ulic,
19. ustalenia  nazwy ulicy,
20. ustalenia  nazwy ulicy,
21. nadania nazwy urzędowej Plac Książęcy dla placu położonego przy ul. Piekarskiej w Płocku (działka budowlana oznaczona numerem ewidencyjnym 661/1, obręb geodezyjny nr 8),
22. zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego,
23. skargi Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Rady Miasta Płocka.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
9/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Odpowiedzi na interpelacje.
13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

/-/Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (wtorek, 21 sierpnia 2012, godzina 08:48)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 074
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji