Uchwała Nr 464/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku
w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych na rok 2004.

Uchwała Nr 464/XXIII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2004 roku

w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r.    Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568)  i art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia      5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz.U.   z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) i art. 35a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776   z 1997 r., zmiany Dz.U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1082, Dz.U. z 1998 r. Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137 poz. 887, Nr 156 poz. 1019, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126, Dz.U. z 1999 r. Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111 poz. 1280, Dz.U. z 2000 r. Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249, Dz.U. z 2001 r. Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 poz. 1792, Nr 154 poz. 1800, Dz.U. z 2002 r. Nr 169 poz. 1387, Nr 200 poz. 1679, Nr 200 poz. 1683,    Nr 241 poz. 2074, Dz.U. z 2003 r. Nr 7 poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262) oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych  (Dz.U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718, Dz.U. z 2001 r. Nr 46 poz. 499, Dz.U. z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984 i Dz.U. z 2003 r. Nr 65 poz. 595) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1


1.Ustala się zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz dokonuje podziału środków finansowych na te zadania otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2004.
2.Zadania określone w ust. 1 i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację ujęto     w „Planie finansowym podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Płocka na rok 2004” stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§3


Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Mazowieckiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka  

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 01 kwietnia 2004, godzina 12:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 595
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji