UCHWAŁA NR 557/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie: likwidacji Gimnazjum nr 2 im. Orląt Lwowskich w Płocku, z siedzibą w Płocku, ul. Jakubowskiego 10.

UCHWAŁA NR 557/XXXIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2013 roku
 

w sprawie: likwidacji Gimnazjum nr 2 im. Orląt Lwowskich w Płocku,
z siedzibą w Płocku, ul. Jakubowskiego 10.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), oraz art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991;z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. Poz.87) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Z dniem 31 sierpnia 2015 r. likwiduje się Gimnazjum nr 2 im. Orląt Lwowskich w Płocku, z siedzibą w Płocku, ul. Jakubowskiego 10.

§ 2
Likwidacja, o której mowa w § 1 nastąpi poprzez stopniowe wygaszanie, tj. brak naboru do klas I Gimnazjum nr 2 w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.

§ 3
1. Uczniom likwidowanej szkoły zapewnia się kontynuację nauki do czasu ukończenia rozpoczętego cyklu kształcenia.
2. Uczniom, którzy w roku szkolnym 2014/2015 nie ukończą szkoły, zapewnia się kontynuację nauki, zgodnie z ustalonym planem sieci publicznych gimnazjów i ich obwodów.


§ 4
Dokumentację przebiegu nauczania przejmuje Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku.
§ 5
Dokumentację zlikwidowanej szkoły, z wyjątkiem wymienionej w § 4, przejmuje organ prowadzący szkołę.
§ 6
Nieruchomość likwidowanej szkoły pozostaje własnością Gminy Miasta Płock. Mienie ruchome, w tym pomoce dydaktyczne, przeznacza się na potrzeby pozostałych płockich publicznych  szkół i placówek  oświatowych.

 § 7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 8
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 


             Przewodniczący
         Rady Miasta Płocka


          Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 27 marca 2013, godzina 13:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 086
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji