Załącznik do Uchwały Nr 880/LI/06
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2006 - 2008

 

 

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
na terenie miasta Płocka na lata 2006 - 2008

 


Płock, styczeń 2006r.

 

 


Narkomania jest jednym z najpoważniejszych  problemów społecznych, który niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych (HIV, żółtaczka, gruźlica, choroby weneryczne). Ilość zgonów występujących wśród narkomanów jest dużo wyższa niż w porównywalnej wiekowo populacji generalnej.
Zjawisko narkomanii związane jest i powoduje wiele innych problemów społecznych m.in. wzrost bezrobocia, prostytucję, ubóstwo, bezdomność oraz przestępczość. Szacuje się, że w Polsce jest obecnie ok. 3 – 6 tysięcy narkomanów – osób, które w sposób regularny używają narkotyków powodujący poważne problemy.
Światowa Organizacja Zdrowia w swojej strategii ,,Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku” postuluje, aby do końca roku 2015 rozpowszechnienie używania narkotyków spadło o 25%, a umieralność z powodu ich używania – o 50%. Podkreśla konieczność kompleksowej, zrównoważonej polityki integrującej działania z zakresu ograniczania podaży i popytu.
Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii zakładają zintegrowane, zrównoważone podejście, w ramach którego ograniczanie podaży i popytu postrzegane są jako elementy wzajemnie wzmacniające się. Wymienione działania mają na celu m.in:
· znaczące zredukowanie rozpowszechnienia spożycia narkotyków i zmniejszenie liczby nowych konsumentów, zwłaszcza wśród młodzieży do 18 lat,
· znaczące zmniejszenie szkód zdrowotnych, w tym umieralności oraz zakażeń HIV, zapaleń wątroby typu B i C,
· znaczące zwiększenie liczby skutecznie leczonych,
· znaczące zmniejszenie przestępczości związanej z narkotykami.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego.
Zapobieganie rozpowszechniania się używania narkotyków wymaga zaangażowania dużej rzeszy osób i instytucji działających w różnych dziedzinach, dlatego też Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii zakłada współpracę z różnorodnymi podmiotami działającymi  w wymienionym zakresie. Działania zaplanowane w niniejszym Programie są również skoordynowane z działaniami wynikającymi z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaplanowane działania w ramach realizacji zadań Programu na terenie miasta Płocka zakładają prowadzenie szeregu różnorodnych działań w zakresie ograniczania powstawania i wzrostu popytu na środki odurzające, jak również zmniejszania problemów wynikających z uzależnień. Działania są adresowane do ogółu społeczeństwa naszego miasta, jednak szczególna uwaga kierowana jest na ludzi młodych, którzy w okresie dorastania mają tendencję do podejmowania zachowań ryzykownych.

Podejmowane działania  skupiać się będą na ograniczeniu używania przez młodzież środków psychoaktywnych: narkotyków, substancji wziewnych czy leków.

Przy konstruowaniu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani oparto się na założeniach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz na wnioskach wynikających z Raportu Stanu Zagrożenia Narkomanią w mieście Płocku za rok 2004.

Koordynacja działań związanych z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka należy do kompetencji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka.

 

 

Założenia
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2006– 2008

 

Założenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dotyczą prowadzenia różnorodnych działań mających na celu zapobieganie nowym problemom wynikającym z używania narkotyków, zmniejszanie rozmiarów istniejących problemów oraz zwiększanie zasobów potrzebnych do radzenia sobie z już istniejącymi zagrożeniami. Program zakłada również kontynuację działań podejmowanych w latach ubiegłych.
Badania epidemiologiczne wskazują na wzrost liczby zachowań ryzykownych podejmowanych przez dzieci i młodzież. Zachowania te niosą ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia psychicznego i fizycznego jednostki oraz jej otoczenia społecznego. Najpoważniejszymi zachowaniami ryzykownymi, jakie podejmują młodzi ludzie to m.in. palenie papierosów, używanie alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, przedwczesna aktywność seksualna, zachowania agresywne i przestępcze. Przez wiele lat w działaniach profilaktycznych koncentrowano się na jednym wybranym zachowaniu  ryzykownym, jednak liczne badania wykazały, że zachowania ryzykowne najczęściej ze sobą współwystępują. W nowoczesnych koncepcjach profilaktycznych podkreśla się, że na poziomie wczesnego zapobiegania podział na alkohol, narkotyki i papierosy nie ma uzasadnienia, bowiem mechanizmy i motywy sięgania po środki psychoaktywne są bardzo zbliżone. W ostatnich latach upowszechnił się wzór konsumpcji polegający na mieszaniu środków legalnych i nielegalnych co powoduje, że w lecznictwie coraz częściej pojawiają się pacjenci, których trudno jednoznacznie zdiagnozować jako uzależnionych wyłącznie od narkotyków czy alkoholu. Nowoczesne podejście do profilaktyki używania substancji psychoaktywnych obejmuje zatem różne środki (alkohol, narkotyki, tytoń). W związku z powyższym zadania realizowane przez Gminę dotyczące narkomanii, tam gdzie jest to potrzebne i możliwe, będą skoordynowane z działaniami dotyczącymi innych substancji uzależniających.
 Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje obecnie samorządom gminnym możliwość finansowania działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W związku z tym zadania omawianego Programu będą skorelowane z działaniami prowadzonymi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

 

Działania profilaktyczne prowadzone będą na trzech poziomach:
1. Profilaktyka pierwszorzędowa adresowana do grup niskiego ryzyka. Działania będą ukierunkowane na promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnianie wieku inicjacji, a przez to zmniejszanie zasięgu zachowań ryzykownych.
2. Profilaktyka drugorzędowa adresowana do grup podwyższonego ryzyka, osób, które są po inicjacji narkotykowej. Celem tych działań będzie ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych.
3. Profilaktyka trzeciorzędowa adresowana będzie do grup wysokiego ryzyka. Głównym celem jest tutaj przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego i degradacji społecznej oraz umożliwienie powrotu do życia w społeczeństwie. Głównymi formami działań będzie leczenie, rehabilitacja i resocjalizacja tych osób.

Na każdym z trzech poziomów działania profilaktyczne prowadzone będą przez odpowiednich realizatorów:
· w profilaktyce pierwszorzędowej realizatorami programów będą przede wszystkim nauczyciele wspierani przez pedagogów i psychologów, a terenem działania będą głównie placówki oświatowe,
· profilaktykę drugorzędową realizować będą przede wszystkim psychologowie (terapeuci) i pedagodzy w poradniach, punktach konsultacyjnych, klubach profilaktyki środowiskowej i grupach socjoterapeutycznych,
· w profilaktyce trzeciorzędowej realizatorami programów będą lekarze specjaliści, psychologowie, psychoterapeuci. Terenem działania będą: ośrodek, poradnie, punkty konsultacyjne, zakład karny, placówki wychowawcze i resocjalizacyjne.

Na poszczególnych poziomach profilaktyki stosowane będą następujące działania:
· informacyjne – które będą miały na celu dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru. Ukierunkowane są one na zmianę postaw, a co za tym idzie zmianę zachowań,
· edukacyjne – których celem będzie pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia itp.),
· alternatywne – ich celem będzie pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb (np. sukcesu, przynależności) oraz osiąganie satysfakcji życiowej przez stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną (artystyczną, społeczną, sportową itp.),
· interwencyjne – mające na celu pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ich problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych,
· zmniejszania szkód – przewidziane są na potrzeby profilaktyki trzeciorzędowej i skierowane będą do grup najwyższego ryzyka, wobec których zawiodła wczesna profilaktyka, interwencje, terapia, resocjalizacja – do narkomanów i alkoholików z długim stażem, którzy z różnych względów nie mogą albo nie chcą wycofać się z ryzykownych zachowań.

Program Przeciwdziałania Narkomanii swym zasięgiem będzie obejmował wiele grup docelowych. W części profilaktycznej jest to ogół społeczeństwa, ale przede wszystkim: dzieci i młodzież w wieku 10 – 25 lat, w tym młodzież z grup ryzyka. W części dotyczącej lecznictwa program adresowany jest do osób używających narkotyki w sposób szkodliwy i uzależnionych od nich. W tej grupie spotyka się ludzi w wieku od kilkunastu do sześćdziesięciu i więcej lat, ale 80% z nich mieści się w przedziale 16 – 29 lat.

 

Zadania Miejskiego Program  Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2006 – 2008

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

Głównym celem tego zadania będzie zwiększanie dostępności terapii dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i zagrożonych uzależnieniem. Dostępność profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczność wszelkich innych działań podejmowanych na rzecz osób z problemem narkotykowym.
W/w cel realizowany będzie m.in. poprzez:
1. Finansowanie dyżurów specjalistów udzielających porad oraz prowadzących terapię w punktach konsultacyjnych.
2. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, staży i superwizji dla specjalistów zajmujących się terapią osób uzależnionych od narkotyków.
3. Zakup testów do wykrywania obecności narkotyku w płynach ustrojowych dla instytucji i organizacji zajmujących się problematyką narkomanii.
4. Doposażanie placówek zajmujących sie pomocą osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.
 
 Następnym bardzo istotnym zadaniem realizowanym przez Gminę jest udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym problemem narkomanii. Ważne jest aby była to pomoc ukierunkowana na terapię całej rodziny obciążonej problemem uzależnienia. Realizacja zadania będzie polegała na inicjowaniu, dofinansowaniu i nadzorze realizacji programów ukierunkowanych na pełną terapię rodzin obciążonych uzależnieniem oraz zwiększaniu dla nich dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychospołecznej i prawnej.
 Realizacja zadania odbywać się będzie m.in. poprzez:
1. Wspomaganie merytoryczne i finansowe działalności telefonu zaufania i poradni internetowej dla osób mających problem narkotykowy.
2.  Organizację i finansowanie zajęć terapeutycznych dla osób współuzależnionych.
3. Organizację i dofinansowanie szkoleń specjalistycznych dla personelu prowadzącego terapię, rehabilitację i programy ograniczania szkód zdrowotnych.
4. Finansowanie zatrudnienia specjalistów udzielających pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom.
5. Tworzenie, finansowanie i dofinansowanie działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin m.in punktów konsultacyjnych.
6. Działalność prowadzoną w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych - pokrycie kosztów funkcjonowania punktów konsultacyjnych, prowadzenie grup wsparcia, zajęć terapeutycznych, organizacja szkoleń itp.
7. Organizację lokalnych narad, konferencji, szkoleń, seminariów w zakresie udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy narkotykowe.
8. Prowadzenie działań informacyjnych w zakresie możliwości otrzymania pomocy przez osoby uzależnione od narkotyków oraz ich rodziny.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,  w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 Ważnym zadaniem Gminy jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat  problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu zjawisku. Informacje na temat problemu używania narkotyków społeczeństwo czerpie głównie z mediów. Ważne jest, aby przekaz informacyjny był rzetelny i wyważony. W celu  informowania społeczeństwa o środkach psychoaktywnych, związanych z nimi zagrożeniach i metodach zapobiegania im należy wykorzystywać różne nośniki informacji – prasę, radio, telewizję lokalną, broszury, ulotki.
 W/w cel realizowany będzie przez:
1. Realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, mających na celu kształtowanie umiejętności osobniczych i społecznych, chroniących młodych ludzi przed sięganiem po środki psychoaktywne oraz dostarczenie rzetelnej wiedzy o substancjach odurzających.
2. Wspieranie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków.
3. Opracowanie oraz upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla animatorów profilaktycznych w społecznościach lokalnych.
4. Opracowywanie, zakup oraz rozdawnictwo materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki narkomanii oraz zdrowego stylu życia (broszury, ulotki, książki).
5. Prowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnych uwzględniających problematykę narkomanii.
6. Dofinansowywanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących programy profilaktyczne obejmujące problematykę narkomanii, w szczególności dla: pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, pracowników socjalnych, kuratorów i pracowników zakładów dla nieletnich, funkcjonariuszy więziennictwa, funkcjonariuszy policji i straży miejskiej.
7. Organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień - konkursy, festyny, zawody sportowe, pikniki itp.
8. Współudział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.
9. Wdrażanie na terenie szkół "Metody interwencji profilaktycznej".
10. Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
11.  Rozszerzenie programów zajęć psychoprofilaktycznych dla młodzieży o różne formy zajęć sportowych.
12. Prowadzenie badań, analiz pozwalających określić aktualny stan problemów narkotykowych.
13. Podejmowanie działań edukacyjnych przeznaczonych dla rodziców - prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz konsultacji.
  Wymienione sposoby realizacji zadania będą ściśle skorelowane z realizacją podobnego zadania zawartego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy, który uwzględnia również środki finansowe przeznaczone na ich realizację.


IV. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

 Kolejnym bardzo ważnym aspektem Programu jest wspomaganie merytoryczne i finansowe instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, które zajmują się profilaktyką uzależnień i przeciwdziałaniem narkomanii. Wymienione podmioty odgrywają dużą rolę w realizacji zadań Programu realizując projekty wynikające z potrzeb lokalnej społeczności i przyczyniając się tym samym do zmniejszania problemów związanych z uzależnieniami.
 Realizacja zadania odbywać się będzie m.in. poprzez:
1.Wspieranie finansowe oraz merytoryczne instytucji prowadzących działalność w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania narkomanii.
2. Dofinansowanie działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla dzieci i młodzieży prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Kai Kairos”.
3. Wspieranie merytoryczne i finansowe organizacji pozarządowych prowadzących działalność profilaktyczną i zajmujących się pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom.
4. Współpracę z Zespołem edukacyjno-profilaktycznym pod nazwą "W domu, w szkole, na ulicy".
5. Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjno-informacyjnych przeznaczonych na pakiety przekazywane instytucjom oraz organizacjom pozarządowym działający w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
6. Współpracę z Krajowym Biurem d/s Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutem Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz z innymi organizacjami i instytucjami.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 25 stycznia 2006, godzina 09:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 645
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji