Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 877/L/05
Plan pracy Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka na 2006 rok

Plan pracy Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka na 2006 rok

 

L.p.

Miesiąc

Temat posiedzenia

Jednostka przygotowująca materiały

Osoby zaproszone

1.

STYCZEŃ

1.       Informacja na temat funkcjonowania Płockiej Orkiestry Symfonicznej pod kątem gospodarki finansowej w latach 2004-2005.

2.       Informacja na temat funkcjonowania POKiS pod kątek gospodarki finansowej w 2005 roku

3.       Sprawy  bieżące

POS

 

 

POKiS

Prezydent m.Płocka

Dyr. POS

Dyr. POKiS

Skarbnik Miasta Płocka

2.

LUTY

1.       Zadłużenie miasta Płocka na koniec 2005 r.

2.       Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2005 (w zakresie wydatkowania środków finansowych na pomoc społeczną z budżetu miasta, dotacji, projektów).

3.       Sprawy bieżące

1. Wydział Skarbu i Budżetu

2. MOPS

Prezydent m. Płocka

Dyr. Wydziału Zdrowia

Dyr. MOPS

Skarbnik Miasta Płocka

3.

MARZEC

1.       Informacja Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych na temat funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjnych pod kątem gospodarki finansowej: Pływalnia Miejska Podolanka, Pływalnia przy ul. Kobylińskiego, Stadion Miejski z wyodrębnieniem sztucznego lodowiska.

2.       Sprawy bieżące

MZOS w Płocku

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Wydział Skarbu i Budżetu

 

Prezydent m. Płocka

Skarbnik m.Płocka

Dyr. Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Dyrektor MZOS

Kierownicy obiektów sportowych

4.

KWIECIEŃ

1.       Opiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu miasta Płocka za 2005 rok

2.       Opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka

3.       Sprawy bieżące

 

Wydział Skarbu i Budżetu

Prezydent m.Płocka

Wiceprezydenci m.Płocka

Dyrektorzy Wydziałów

Pełnomocnicy Prezydenta

Skarbnik Miasta Płocka

5.

MAJ

1.       Wydatki na poprawę bezpieczeństwa w mieście Płocku w latach 2004-2005

2.       Sprawy bieżące

Wydział Skarbu i Budżetu

Oddział Zarządzania Kryzysowego

Prezydent m. Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Kom. Straży Miejskiej, Policji, Kierownik Oddz. Zarz. Kryzysowego

6.

CZERWIEC

1.       Informacja na temat wydatkowania środków finansowych na rozwój Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w latach 2004-2006.

2.       Realizacja inwestycji o charakterze rekreacyjno-sportowym na terenie od Sobótki do PTW (m.in. Sobótka, amfiteatr).

3.       Sprawy bieżące

MOZOO

Wydział Inwestycji

Wydział Skarbu i Budżetu

Prezydent m.Płocka

Dyr. Wydz. Gosp. Komun.

Dyr. Wydz. Inwers. Miejskich

Skarbnik Miasta Płocka

Dyrektor ZOO

7.

LIPIEC

1.       Omówienie programu stypendialnego prowadzonego przez Zarząd Jednostek Oświatowych

2.       Sprawy bieżące

ZJO

Prezydent m.  Płocka

Dyrektor ZJO

Dyr. Wydziału Oświaty

Skarbnik Miasta Płocka

8.

SIERPIEŃ

1.       Stan realizacji inwestycji „Drogi dojazdowe do II przeprawy mostowej” – stopień wykorzystania środków finansowych

2.       Prawidłowość remontów dróg w mieście Płocku realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg w latach 2002-I półrocze 2006

3.       Sprawy bieżące

Pełnomocnik ds. przeprawy mostowej

MZD

Prezydent m. Płocka

Pełnomocnik ds. przeprawy mostowej

Dyr. Wydz. Gosp. Komunalnej

Dyr. MZD

Skarbnik Miasta Płocka

9.

WRZESIEŃ

1.       Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2005 r.

2.       Analiza wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2005 roku

3.       Sprawy bieżące

Wydział Skarbu i Budżetu

Prezydent m.Płocka

Wiceprezydenci m.Płocka

Dyrektorzy Wydziałów

Skarbnik Miasta Płocka

 

10.

PAŹDZIERNIK

1.       Realizacja programu rewitalizacji Starówki – wydatki i zakres prowadzonych prac w latach 2004-2006 finansowanych przez budżet miasta i miejskie spółki.

2.       Sprawy bieżące.

WUG

Spółki: ARS, MTBS, MZGM.

Prezydent m.Płocka

WIM

WGM

Prezesi Spółek ARS, MTBS, MZGM

Skarbnik Miasta Płocka


Plan Pracy Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej został przyjęty na posiedzeniu w dniu 21.11.2005 r.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Violetta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 13:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 798
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 04 stycznia 2006, godzina 14:45
  • Historia aktualizacji

  • 04 stycznia 2006, godzina 14:45 Aktualizacja danych