U C H W A Ł A Nr 79/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2003 roku
w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w Płocku.
U C H W A Ł A Nr 79/VII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2003 roku


w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy
Płock przy ulicy Sierpeckiej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r Nr 46 poz. 543, Dz.U. z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Dz.U. Nr 154 poz. 1800, Dz.U. z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz.1682) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej gruntu o powierzchni 0,8680 ha oznaczonego jako działka nr 58 przy ulicy Sierpeckiej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy na okres od 01.03.2003 r. do 30. 11.2005 r.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 461
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji