UCHWAŁA NR 67/VI/11 z dnia 22 lutego 2011 roku
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 67/VI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2011 roku

w sprawie  ustalenia liczby  punktów  sprzedaży  napojów  zawierających  powyżej 4,5% alkoholu  (z  wyjątkiem piwa),  przeznaczonych do  spożycia w  miejscu  sprzedaży na terenie miasta Płocka.

Na podstawie  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271  i  Nr 214, poz.1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568  oraz  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203   oraz  z  2005 r. Nr 172, poz. 1441  i  175, poz. 1457, z 2006r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675)   i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U.  z 2007 r.  Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793,  Nr 176, poz. 1238,  z 2008r.  Nr 227, poz. 1505 z 2009r. Nr 18 poz, 97i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala  się  jako  obowiązującą  na   terenie  miasta  Płocka,    liczbę  punktów  sprzedaży  napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w ilości –  150 punktów.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Traci moc uchwała Nr 44/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Płocka.

 

 

§  4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka                                                                            


 
Elżbieta  Gapińska

 

 

 

                             
                                                  Uzasadnienie

Uchwałą Nr 44/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002 roku został ustalony limit 104 punktów gastronomicznych, w których można podawać napoje zawierające powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa ).
Limit ten, w chwili obecnej, nie jest w pełni wykorzystany, jednak jednym z celów Strategi Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku jest rozwój turystyki.  Należy zatem założyć, że  liczba odwiedzających miasto gości będzie wzrastać.
Zwiększenie ruchu turystycznego zainicjuje powstanie nowych  restauracji, kawiarni, pubów itp.
Zwiększenie limitu do 150 zagwarantuje wszystkim przedsiębiorcom w tej branży swobodne wykonywanie działalności  gospodarczej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 23 lutego 2011, godzina 13:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 550
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 23 lutego 2011, godzina 13:15
  • Historia aktualizacji

  • 23 lutego 2011, godzina 13:15 Aktualizacja danych