UCHWAŁA NR 784/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
W sprawie: zmiany uchwały Nr 706/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy” współfinansowanego ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego.

UCHWAŁA NR 784/LV/10
Rady  Miasta   Płocka
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

W sprawie: zmiany uchwały Nr 706/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy” współfinansowanego ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759;  z 2007 r.: Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Nr 92 poz.753; z 2010 r.:    Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203;  z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48     poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r.: Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241;Dz.U z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 i pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zmianami: Dz. U. z 2007 r.: Nr 191 poz. 1366 i Nr 192 poz. 1378; z 2008 r.: Nr 70 poz. 416, Nr 171 poz. 1056, Nr 216    poz. 1367, Nr 237 poz. 1654; z 2009 r.: Nr 6 poz. 33, Nr 69 poz. 595, Nr 97 poz. 800, Nr 91 poz. 742,  Nr 115 poz. 964, Nr 125 poz. 1035, Nr 127 poz. 1052, Nr 161 poz. 1278, Nr 219 poz. 1706; z 2010 r.: Nr 28 poz. 146, Nr 81 poz. 531) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 706/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy” współfinansowanego ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się następujące zmiany:
1. w §1 ust.2 uchwały kwotę 2.731.700,00 PLN zastępuje się kwotą 2.730.900,00 PLN.
2. §1 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Wkład własny w wysokości 15% wartości Projektu stanowić będzie 409.635,00 PLN (w 2011 r. – 123.210,00 PLN; w 2012 r. – 139.830,00 PLN; w 2013 r. – 146.595,00 PLN) i zostanie pokryty z Budżetu Miasta Płocka – Miejski Urząd Pracy – jednostka budżetowa, Dział 853 Rozdział 85333, Zadanie P2/MUP/P”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


          
UZASADNIENIE

Złożony 29 marca 2010 r. wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy” w ramach konkursu zamkniętego 1/6.1.2/2010, Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Informatycznym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został zarekomendowany do dofinansowania. Instytucja Pośrednicząca II stopnia uznała iż koszty projektu   w zadaniu: akcja informacyjno-promocyjna w każdym roku budżetowym powinny kształtować się na tym samym poziomie. W związku z powyższym w/ w instytucja zaproponowała obniżenie całkowitej kwoty projektu o 800,00 PLN. Tutejszy Urząd po dokonaniu ponownej analizy szczegółowych kosztów skorygował  wydatki na akcję informacyjno-promocyjną. IP II przyznała na realizację projektu kwotę w wysokości 2.730.900,00 PLN tj. o 800,00 PLN mniej niż kwota wnioskowana.
W związku z powyższym, do uchwały Nr 706/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy” współfinansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego, należy wprowadzić korekty, zgodnie z zawartą umową
o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W umowie zawartej pomiędzy Miejskim Urzędem Pracy w Płocku a Instytucją Pośredniczącą  II stopnia całkowita wartość projektu wynosi 2.730.900,00 PLN; wkład własny w wysokości 15% wartości Projektu stanowi 409.635,00 PLN (w 2011 r. – 123.210,00 PLN; w 2012 r. – 139.830,00 PLN; w 2013 r. – 146.595,00 PLN) i zostanie pokryty z Budżetu Miasta Płocka – Miejski Urząd Pracy.
Wkład własny ogółem zmniejszył się o 120,00 PLN czyli z  kwoty 409.755,00 PLN (15% z wartości projektu  zawartej w uchwale z dn. 27 kwietnia 2010r.) do kwoty 409.635,00 PLN (15% wartości projektu obniżonego o 800zł ).

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 02 września 2010, godzina 15:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 486
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji