U C H W A Ł A Nr 20/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie: przyjęcia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku celem wymiaru podatku rolnego na rok 2003
U C H W A Ł A Nr 20/IV/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2002 roku


w sprawie: przyjęcia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2002 roku celem wymiaru podatku rolnego na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) w związku z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U z 1993 roku Nr 94, poz. 431, z 1994 roku Nr 1, poz. 3, z 1996 roku Nr 91, poz. 409, z 1997 roku Nr 43, poz. 272 i Nr 137 poz. 926, z 1998 roku Nr 108, poz. 681, z 2001 roku Nr 81, poz. 875, z 2002 roku Nr 200, poz. 1680 ), oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku ( Monitor Polski z dnia 31 października 2002 roku Nr 51 poz. 733 ) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Przyjąć średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku w kwocie 33,45 zł. za 1q , jako podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2003.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego w 2003 roku .

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 943/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 roku celem wymiaru podatku rolnego i leśnego na rok 2002.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 622
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji