UCHWAŁA NR 655/XLV/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

UCHWAŁA NR 655/XLV/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 stycznia 2010 roku

 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody


 Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80,  poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 roku, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz. 420) w związku z art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

Ustanawia się następujący pomnik przyrody:
„Dąb Zygmunta Padlewskiego” - dąb szypułkowy Quercus robur o obwodzie pnia w pierśnicy 302 cm, rosnący na działce numer ewidencyjny 218/37, zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego 4, będącej własnością Wspólnoty Mieszkańców Budynku przy ul. Piłsudskiego 4.

 

§2

W odniesieniu do pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy:
       1)  niszczenia i  uszkadzania  drzewa;
       2)  uszkadzania i zanieczyszczania gleby wokół drzewa;
       3)  dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli zmiany te nie służą ochronie przyrody;
       4)  zmiany sposobu użytkowania ziemi w sąsiedztwie drzewa;
       5)  wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
       6)  umieszczania tablic reklamowych na drzewie.


§3

Zakazy, o których mowa w §2, nie dotyczą:
      1)   prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem
            ustanawiającym pomnik przyrody;
      2)   realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym pomnik
            przyrody;
      3)   zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
      4)   likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji
            ratowniczych.

§4

Ustala się możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających, zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii drzew, mających na celu utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej dębu i przedłużenie jego żywotności.

§5

Ochrona drzewa w granicach lokalizacji obejmuje zasięg korony i systemu korzeniowego nie mniejszy niż w promieniu 15 metrów od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa.


§6

Nadzór nad pomnikiem przyrody wymienionym w §1 sprawuje Prezydent Miasta Płocka.


§7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§8
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
                                                                             


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

 

UZASADNIENIE

 Na podstawie art 40 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, pomnikiem przyrody mogą być twory przyrody ożywionej, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej i historycznej odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, np. okazałych rozmiarów drzewa i inne.
Przedmiotowy  dąb szypułkowy  o obwodzie pnia w pierśnicy 302 cm i wysokości 18 m, rosnący na działce nr ewidencyjny 218/37 przy ul. Piłsudskiego, z uwagi na swoje  rozmiary,  spełnia  kryteria o szczególnej wartości przyrodniczej.
Objęcie ochroną prawną przedmiotowego drzewa ma również swoje uzasadnienie historyczne. Dąb jest jednym z nielicznych drzew, które zachowały się po zlikwidowaniu zabytkowego parku angielskiego, założonego pod koniec XIX wieku przez Gustawa Kunzmana.  W sąsiedztwie dębu zlokalizowana jest mogiła nieznanego powstańca. W tym miejscu  rozstrzelani zostali przez zaborców rosyjskich powstańcy styczniowi z generałem Zygmuntem Padlewskim na czele. W celu uczczenia bohatera narodowego, zaproponowano nadanie pomnikowi przyrody nazwy - „Dąb Zygmunta Padlewskiego”.
 Ochrona wymienionego w uchwale drzewa, będącego świadectwem naszych dziejów narodowych ma wymiar edukacyjny i historyczny, jak również ma na celu zachowanie w niezmienionym stanie atrakcyjnego obiektu przyrodniczego.
 W przedmiotowej sprawie skontaktowano się z właścicielem terenu, na którym zlokalizowane jest  drzewo – Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 4, która wyraziła zgodę na objęcie ochroną w/w dębu.
 Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 16 września 2009r. Nr 151, poz. 1220 - tekst jednolity), zgodnie z którymi ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze  uchwały rady gminy.
Na podstawie art. 44 ust.1 pkt.2 w/w ustawy, w odniesieniu do chronionych drzew, mogą być wprowadzone zakazy określone w art. 45 ust. 1 w/w ustawy. Spośród proponowanych przez ustawodawcę 11 zakazów, wybrano 5, dostosowanych do potrzeb związanych z ochroną drzew.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (środa, 27 stycznia 2010, godzina 11:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 471
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji